profile_image
fru Ingerd Ottesdatter (Rømer), godseier og lensstyrer[1, 2, 3]

Kvinne Ca 1475 - 1555  (80 år)

person
Person

Navn

Ingerd Ottesdatter (Rømer)  [4, 5, 6]

Prefiks

fru

Suffiks

godseier og lensstyrer

Kallenavn

"fru Inger til Austrått"

Kjønn

Kvinne

Fødsel

Ca 1475 Sigerstad, Fredrikstad, Østfold, Viken location_on
 • Noen har henne født 1470.

Arv

11 Sep 1490 Bergen, Vestland location_on
1490: DN VIII, nr 426, 11 September 1490: Erkebiskop Gaute (Ivarsson), Biskop Hans (Teiste) af Bergen, Christian Pedersen, Provst ved Apostelkirken, Hr. Nils Henrikssön, ridder, Diderik Pining, væbner og Lagmann Erland Frak i Bergen skifte og dele Jordegodset efter Junker Hans Sigurdssön mellem Hr. Alf Knutssön (af tre Roser) og hans Söskende paa den ene Side, Hr. Otte Matssön (Römer) og hans Söskende paa den anden samt Arald Kane paa sin Hustru Fru Ingerd og hendes Söster Fru Sigrid (Erlendsdötres) Vegne paa den tredie Side.

Gård

1510 Herregården Sigerstad, Fredrikstad location_on
Den adelige setegården Sigerstad (i dagens Fredrikstad kommune) tilhørte antagelig herr Jakob (Jep) Fastulvsson. 1472 overtok sønnesønnen Otte Madssøn setegården, og etter ham datteren fru Ingerd Ottesdatter til Austrått. Etter hennes død gikk den i arv til slekten Jernskjegg (Jernskæg Baden), og ble 1572 avstått til kongen, som la den ut som bymark for borgerne i den nyanlagte byen.

Gård

1510 Herregården Seim, Alver, Nordhordland location_on  [7]
Fru Inger Ottesdatter til Austratt arvet Seim etter Otte Matsson Römer (d.y) i 1510. Otte Römer holdt "disk og dug" pa Seim (det viI si at han hadde fast tilhold der i lengre eller kortere perioder). Det meste, om ikke alt jordegodset til den eldre Römerætta pa Vestlandet, skrev seg fra det såkalte Nordfjord-godset til baron Audun Hugleiksson, som utgjorde en stor del av kongegaven til Otte Römer (d.e.). Anne, datter til Ingerd Römer skal så ha arvet Seim etter mora. Det som er sikkert, er at omkring 1550 satt den mektige Iensherren pa Bergenhus, Erik Rosenkrantz (1519-1575), som eier av Seim. I et delsregnskap fra 1624 heter det at «Semb er Erich Rosenkrantzis arfuingers fri sedegaard». Har Erich makeskiftet til seg herregården Seim, eller arvet den?

Arv

1514 Norge location_on  [7, 8, 9, 10, 11]
Ingerds bror, Olav Ottesen Rømer til Austrått, døde før april 1514. Han var etter alt å dømme barnløs, og fru Ingerd overtok derfor hele godskomplekset etter sin far. Arven inkluderte trolig deler av Bjarkøygodset og en tredjedel av Giskegodset.

Stillinger

1523 Norge location_on
Fru Ingerd ankom den nasjonale arena etter mannen Niels sin død i slutten av året 1523, en død som som faller sammen med flukten til kong Christian II og kongeskifte. Ingerd er fra denne tid, som enkefru, kjent som en betydelig godseier og lensstyrer. Svigersønnen Vincents Lunge skal ha sørget for at Ingerd Ottesdatter fikk Fosen, Edøy, Sunnmøre og Romsdal i forlening, som hennes mann hadde hatt.

Notat

16 Aug 1530 Nykøbing location_on
Herr Holger Rosenkrantz ber Eske Bille, høvedsmann på Bergenhus, om å bringe til ende saken mellom herr Vincens Lunge og hans svigermor (fru Inger Ottesdatter) på den ene side og ham på den annen. Holger opptrer på vegne av barna til sin avdøde bror, herr Otte Holgerssøn. Saken gjelder arven etter gamle fru Ingjerd (Erlendsdatter), og denne saken vant han på den siste herredagen i Oslo. Holger vil med Eskes bistand gjerne ha Vincens' svar skriftlig.

Notat

14 Jul 1531 Kjöbenhavn location_on  [12]
Overeenskomst imellem Hr. Nils Lykke og hans Svigermoder Fru Jngerd Ottesdatter, ifölge hvilken hun skal igjen have Stjördal og Herjedal, som ere hendes Pantelen, og beholde de kongelige Indtægter af Örjen (Örland) og Bjugn, fri for al Afgift, mod at stille 3-4 Karle, og Hr. Nils skal have Fosen, Edöen, Sundmöre og Romsdal (jfr. No. 1067 og norske Rigs-Registranter I. 28.)

Notat

3 Sep 1533 Bud, Hustadvika, Møre og Romsdal location_on  [12]
Det norske riksråd som er forsamlet i Bud, har mottatt to brev av kong Gustavs (Vasas) mann Peder Pedersson. Kongen anbefaler at fordringer på arv etter herr Alv Knutsson fremsatt av noen svenske adelsmenn, blitt tatt til følge. Rådet forklarer at det ikke kan felles noen dom i saken, da det ikke følger med noen stevning av de norske besitterne av godset. Rådet opplyser videre at Giske, som fru Inger Ottesdatter (Rømer) har avstått til jomfru Karine Alvsdatter, først etter Karines død kan tilfalle fru Gjørvel (Fadersdatter), Peder Nilssøns hustru. Moland og Brøden, som herr Vincens Lunge innehar, tilhører ham med rette etter arv og kjøp.

Notat

3 Okt 1534 Lungegården location_on  [12]
Herr Vincens Lunge skriver til sin frende herr Eske Bille, høvedsmann på Bergenhus og forteller at Vincens' hustrus Margrete Nilsdatters mor mor fru Ingerd Ottesdatter blir hos Vincens i vinter.

Notat

9 Juni 1535 Österaat location_on
Fru Ingerd Ottesdatter beder Erkebiskop Olaf af Throndhjem at söge at bevæge Hr. Vincents Lunge til at lade Hr. Nils Lykke faa Leide, da der forud er Orlog nok, og beder ham ei at tage Hr. Vincents´s muligens heftige Skrivelse ilde op, da han baade er hastig af Sind og ilde tilmode over Begivenhederne; hun meddeler ham Nyheder fra Kjöbenhavn, sender en Del Smör og lover mere til Herredagen samt anmoder om at faa de to levende Gjedder, Erkebispen har lovet hende.

Brevskriver

20 Aug e. 10 Sep 1535 Österaat location_on  [12]
Fru Ingerd Ottesdatter udbeder sig Erkebiskop Olafs Samtykke til at reise ind til Stenvigsholm for at tale med Hr. Nils Lykke om, hvorledes han önsker alt ordnet med sine Börn og sit Gods, og erfare, hvorledes Aftalen er mellem ham og hans Fader; hun vil kun opholde sig der et Par Timer og tale med ham i Erkebispens Tjeneres Nærværelse; hun önsker derhos Efterretning om Kongevalget.

Eiendom

Reinskloster, Rissa location_on  [13]
Ingerd er direkte etterkommer av hertug Skule Baardsson sin datter, dronning Margrete av Norge, som kom til Reinsklosteret i 1264 og bodde her til sin død. Det er Ingerds ane hertug Skule som stiftet Reinsklosteret. Han ga løfte om Rein, sin farsarv, til et kloster da han lå syk i Nidaros 1226. Før 1230 ble nonneklosteret stiftet. Han lot bygge en steinkirke, innrettet et nonnekloster og ga gods til det.
I prosessen med å sikre nok klostergods, kom Skule i uvennskap med sin nære slektning, jarlen og birkebeineren Åsulv Eriksson til Austrått. På morsiden hadde Åsulv Eiriksson felles aner med hertug Skule. I tillegg var Åsulv gift med Baugeid Jonsdatter, datter av Jon Sigurdsson på Austrått og Sigrid Bårdsdatter til Rein. Sigrid var hertug Skules halvsøster og den første abbedissen på Rein kloster. Da Skule hadde grunnlagt Rein kloster mente han at Austrått skulle følge søsteren som arv og legges til klostergodset. Etter en langvarig prosess ble Austrått i 1238 tildømt Åsulv mot at han ga klosteret erstatning i annet gods. To år senere i 1240 søkte kong Skule tilflukt i Elgeseter kloster ved Nidaros, etter å ha tapt slaget i Oslo. Da satte Åsulv og hans birkebeinere ild på klosteret, og drepte deretter Skule da han forsøkte å berge seg ut.
Som direkte etterkommer etter Reinsklosterets stifter, hadde fru Ingerd arvekrav som ble aktuelt å kreve etter reformasjonen i 1537. Hun lot seg derimot nøye med at abbedisse Karine på Reinskloster utpekte henne til forstanderinne. I 1543 fikk fru Ingerd likevel livsbrev på Reinskloster og innehadde det til sin død i 1555.

Gård

Fru Ingers gård i Bergen location_on

Notat

12 Mai 1537 Lungegården location_on  [12]
Fru Inger Ottesdatter ber Eske Bille hjelpe Merete, enken etter Åke Tordsson (herr Nils Henrikssons fogd), så herr Truid (Ulfstand) lar henne beholde Sandøya for samme landskyld - det vil hun gi en skjenk for. Fru Inger ber likeså Eske sende Trond Ivarsson og Rasmus Dun (Due) til Austråt for å ta opp fortegnelse over hva erkebiskopens folk har gjort der, og samtidig låse de to jerndørene i tårnet der. Likeså ber hun Eske la hente fersk laks fra Agdenes eller Beisundet, og ber ham hilse herr Truid (Ulfstand) og Christoffer (Ottessøn).

Notat

17 Jul 1543 Bergen, Vestland location_on  [12]
Inger Ottesdatter gjør kjent at hun har bygslet Bernt Folmers i Engelsgården en tomt som ligger i Dreggen, og som heter Galgen.
Tomten er 37 alner lang målt fra sjøen og opp på land. Bernt skal kunne bruke tomten så lenge han betaler henne den årlige leien på 4 bergengylden.

Gård

5 Jul 1547 Österaat, gavebrev på gården Storbør i Skogn location_on  [12]
Som uektefødt sønn hadde ikke Kannik Henrich Nielsen (Gyldenløve) arverett, men stemoren kalte sammen døtrene og svigersønnene på Austrått og hørte om de hadde noe i mot at han fikk "sin del", noe de ikke hadde. Den 5 Juli 1547 ble det satt opp et gavebrev hvor Henrich fikk Storbør i Skogn (Store Borr) på 8 spann fra sin stemor og søstrene. "Ingerd Ottesdatter (Römer), Hr. Nils Henrikssöns Enke, giver med Jens Tillufssöns (Bjelkes) og sin Datter Lucies Samtykke Gaarden Borg i Skogn til Mester Henrik Nilssön, Kannik i Throndhjem, og dennes ægte Börn."
Denne gården som Ingerd Ottesdatter gir til sin stesønn magister og Kannikk i Trondheim Henrich Nielsen (Gyldenløve) hadde Ingerds farbror (onkel) Kannik Jacob Matssøn Rømer eid. Han skal ha solgt gården Stor-Bør i 1488 til væpneren Bertil Jønsson. Senere må gården ha blitt arvet, solgt tilbake eller krevd på odel (og kjøpt tilbake) av Ingerds far Otte.

Notat

Fru Ingerd skal, som sin svigersønn Lykke, ha tatt til seg den Lutterske lære i tiden rundt kong Frederik Is død 10. april 1533 og fremsto som en forkjemper for reformasjonen i 1537.

Slektskap

Slektsfeide over Giskegodset: Knut Alvssons farmor Agnes var søster til Ingerd Ottesdatter Rømers farmor Gro. Disse to søstrene var døtrene til Katarina Jonsdatter og Alv Haraldsson, som eide Giskegodset i sin tid. Etter drapet på Ingerds slektning Knut Alvsson (Tre Rosor) ved Oslo 1502 og hans sønners død ved Stockholm 1520 var det ingen mannlige arvinger igjen til Giskegodset. Sannsynligvis er det fordelingen ved arveskiftet i 1490, etter slektningen Hans og hans far Sigurd (Sigurd var bror av fru Ingerds farmors mormor), som er årsaken til den familiefeiden som nå følger. Det kan være at Ingerd mener seg arveberettiget etter faren Otte. Familien kan heller ikke likt at det veldige Giskegodset ble konfiskert av kongen til 1515, og kan ha hatt mistanker om at kongen på nytt ville konfiskere godset etter blodbadet i Stockholm 1520, eller etter Christian IIs flukt til Nederland i 1523. De nærmest slektningene til Karl Knutsson Tre Roser var farens søster Karine Alvsdatter Tre Roser, og hans søsterdatter Görvel Fadersdatter Sparre. Historien forteller oss at Ingerd Ottesdatter (Rømer) tilegnet seg hele godset. Noen år senere, i 1533, ga fru Ingerd Ottesdatter godset til Karine Alvsdatter Tre Roser. Allerede i 1537 gikk Giske over til Görvel Fadersdatter Sparre (opprøreren Knut Alvssons datterdatter). Görvel ble slektens siste eier av Giskegodset, da hun i 1582 makeskiftet Giskegodset med kongen, mot blant annet Børringe klostergods.

Det er nært slektskap mellom Rosenkrantzene og Rømerne. Erich var sønn til Otte Holgerssøn Rosenkrantz, som var søsterdatters sønn til Ingerd Erlendsdatters som Erich Rosenkrantz arvet, som hennes søsterdatters sønnesønn. Fru Ingerd Erlendsdater er tremenning til Ingerd Ottesdatters far Otte Römer. Fru Ingerd Ottesdotter (og en annen slektning) reiste også arvekrav i boet etter Ingerd Erlendsdater. Hun hadde svigersønnen Vincens Lunge til å prosedere for seg. Arvestriden som fulgte ble først avslutta 1529, da en herredag med hertug Christian til stede avgjorde – med henvising til arveretten i norsk lov – at Otte Holgerssøns barn skulle ha heile arven.  [11, 14]

Død

1555 Rovdefjorden, Sunnmøre location_on
 • Druknet ved forlis ved Rovdefjorden (Syvdsfjorden) før 23 Nov 1555 på vei fra Austrått til sin gård i Bergen.

Begravelse

1555 Ørland kirke, Trøndelag location_on
 • Ingerd, datteren Lucie (og barnebarnet Gunild?) ligger begravet under gulvet i Ørland kirke.

group
Foreldre

Far

Otte Matssøn (Rømer)
82 år
f.ca. 1430
d.før 25 Apr 1512

Mor

Famile ID

F14899 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Hr. Niels Henrichsøn (Gyldenløve), rikshovmester
65 år
f.Ca 1458
d.Des 1523, Bergen, Vestland location_on

Ekteskap

22 Sep 1494 Bergen, Vestland location_on
 • Den 22. september 1494 ble ekteparet opptatt i Bernhardinerordenens brorskap (av prioren for Nonneseter kloster i Bergen).

Barn

+1. Margrete Nielsdatter Gyldenløve, godseier
55 år
f.ca 1495, Austrått, Ørlandet location_on
d.1550, Morlanda, Bohuslän, Norge location_on
+2. Eline Nielsdatter Gyldenløve
28 år
f.ca 1504
d.1532
+3. Anne Nielsdatter Gyldenløve
52 år
f.1505
d.1557, Sem kongsgård (senere Jarlsberg, Borre ved Tønsberg) location_on
+4. Ingeborg Nielsdatter Gyldenløve
~ 90 år
f.ca 1507, Austrått, Ørlandet location_on

gravl.1597, Fossesholm, Eiker location_on
+5. Lucie Nielsdatter Gyldenløve
43 år
f.etter 1512
d.1555, Rovdefjorden (Søvdefjorden), Sunnmøre location_on

photo_library
Våpenskjold
Only-imgsrc
Rømer

Den yngre Rømerætten

Only-imgsrc
Våpenskjold Rømer

Våpenet som brukes av den yngre slekten Rømer.

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Arv

Bergen, Vestland

Link til Google Maps Ekteskap

Bergen, Vestland

Link til Google Maps Notat

Bud, Hustadvika, Møre og Romsdal

Link til Google Maps Notat

Bergen, Vestland

description
Kilder
 1. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, https://nbl.snl.no/Ingerd_Ottesdotter.
 2. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Ingerd_Ottisdotter.
 3. format_quoteS993 UiO, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40198/RHolteMasterIAKH.pdf.
 4. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Roemer/Austraat.htm.
 5. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 6. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Inger_Ottesdotter_Rømer.
 7. format_quoteS909 Universitetet i Oslo, http://www.khm.uio.no/om/organisasjon/arkeologisk-seksjon/ansatte/frodeiv/frodes-artikler/iversen-2002-kongsgarden-seim-og-jordegodset-heimen-39.pdf.
  Iversen, Frode (2002), Kongsarden Seim og jordegodset. Et nytt forsøk på arkeologisk og historisk rekonstruksjon, Heimen, bind 39, 2002, side 175-212
 8. format_quoteS886 www.yrjarheimbygdslag.no, http://www.yrjarheimbygdslag.no/bebyggelse/82_austratt/starten_austratt.htm.
 9. format_quoteS906 Norske herregårder, http://oddso.nvg.org/nsh/t-storfosen.html.
 10. format_quoteS906 Norske herregårder, http://oddso.nvg.org/nsh/t-austraatt.html.
 11. format_quoteS907 UiT Norges Arktiske Universitet.
  Astrid Marie Mellem Johnsen (2014), Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250 - 1605. Arv, eiendomsoverføring og ekteskap, Masteroppgave i historie – Mai 2014, Institutt for historie og religion, UiT Norges Arktiske Universitet.
 12. format_quoteS993 UiO, https://www.dokpro.uio.no/.
 13. format_quoteS906 Norske herregårder, http://oddso.nvg.org/nsh/t-reinskloster.html.
 14. format_quoteS908 http://studerkammeret.blogspot.no, http://studerkammeret.blogspot.no/2014/02/ingerd-ottesdatter-hakon-v-magnusson.html.