Notater


Treff 1 til 50 av 5,190

      1 2 3 4 5 ... 104» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

 
(I58435)
 
2

Albert Hansen Kold, døpt 2/6 1733 i Nerstrand, fikk i kirkeboken fornavnet "Alf", men under odelsprosessen ble det godtgjort at han het Albert, og denne Albert Kold opptrådte under odelsprosessen med krav på Store Nesse, som den, som gjennom det gamle fremlagte ættelegg var rette odelsmann etter eldste blodslinje. Skjønt dette ble godtgjort og erkjent av retten måtte han vike til fordel for Thormod Thormodsen med den begrunnelse at han var født etter farens fraskrivelse av sin odelsrett. 
Hansen Kaald, Albert (I16476)
 
3
https://www.digitalarkivet.no/kb20050608031107 
Familie F6382
 
4  (?Jensen) Småge, Mogens (I50174)
 
5 Den første lensherre vi kjenner på Sem kongsgård, var Erik Ugerup (Urup). Alt i 1524 fikk han kongsgården og Tønsberg len mot avgift (N.R.-R. I, s. 6). Den 21/5 1528 fikk han derpå Tønsberg len og Sem kongsgård i pant for et lån til kongen på 600 mark i danske penger og 400 lodd sølv kølnsk vekt. Regnskap skulde han bare avlegge for vrak (N.R.-R. I, s. 13). Forleningen blev fornyet i 1532, og s. å. fikk han også St. Olavs kloster med Auli og øvrige jordegods som tjenestelen uten avgift, men med forpliktelse til å underholde klosterfolkene med føde og klær (N.R.-R. I, s. 37-38). Ugerup var en dansk adelsmann fra Skåne. Han kom som ung til Norge og var blandt deltagerne i det norske riksråd, som blev samlet i Bergen i august 1524, hvor det opsa kong Christiern II troskap og valgte hertug Fredrik til konge av Norge (DN IX, nr. 532, 534). Kort tid i forveien (1523-24) hadde han ektet Anne (Anna) Nilsdatter (Gyldenløve), d. 1557, begravet i Sem kirke, datter av rikshovmesteren Nils Henriksson (Gyldenløve) til Austråt i Trøndelag og hustru Inger Ottesdatter Rømer. Barn: Henrik Urup (Ugerup) til Vapnø i Skåne, Ulen (Auli) i Sem og Skjærsnes i Stokke, befalingsmann over Stavanger len, d. 1567 på Akershus, begravet i Sem kirke; ektet 1560 Karin (Karen) Iversdatter (Jernskjegg), datter av Iver Jensen til Fritsø i Hedrum og hustru Karen Galde, f. 1538 på Hovin i Aker, d. 1587 på Skjærsnes, begravet i Sem kirke. De hadde 5 barn, 3 døtre og 2 sønner. Den eldste Axel Urup til Vapnø, f. 1564 på Akershus, var 1597 forlent med Utstein kloster i Rogaland, d. 1601 på Vapnø, g. 1588 m. Helle Marsvin. Den yngre sønn Jørgen, f. 1567 på Skjærsnes, døde s. å.
Erik Ugerup bodde i en årrekke på Sem kongsgård, hvor hans svigermor, fru Inger Ottesdatter oppholdt sig våren 1539, utvilsomt som gjest hos sin datter og svigersønn. Senere flyttet han til Auli og skrev sig til denne gård («Ulen»). 1547 mistet han Tønsberg len, som blev overtatt av Bent Bille; men klosterlenet beholdt han avgiftsfritt som en slags pensjon, og vedblev å bo på Auli helt til sin død i 1571. Han blev bisatt i Sem kirke, hvor hans vakkert forsirede gravsten fremdeles finnes. Da graven blev åpnet i slutten av forrige århundre, fant man hans knokler.
I 1535 var han skibshøvedsmann på Peder Skrams flåte, og hadde i 1536, sammen med Morten Krabbe, befalingen på Akershus. I 1555 blev han utskrevet fra St. Olavs kloster til en ferd i Vestersjøen.
Erik Ugerup (Urup) flyttet senest i 1547 til Auli fra Sem kongsgård, hvor han som lensherre over Tønsberg len hadde virket fra 1524. På Auli blev han boende til sin død i 1571.
De siste år av Ugerups liv var ikke uten sorger og bekymringer. I 1567 mistet han sin sønn og samme år ble bygningene på Auli plyndret og brent. Om dette år under syvårskrigen 1563-70, skrev hans sønnekone fra Krogstad på Eiker, hvor hun opholdt sig den siste dag i året 1567: " - og var vi rømt for pestilensens skyld den tid - da var Akershus belagt av de svenske, så måtte jeg med mine børn, for vore fiender, de svenske deres skyld, rømme til Marstrand og over til Jylland, og var jeg der til St. Bartholomei tid om høsten (24. august), og der jeg kom hjem igjen, da var Uggelen og Skjærsnes avbrændt og borttaget og henrøvet alt det vi hadde."
Efter brannen på Auli i 1567 blev det visstnok ikke bygd noen ny ladegård. Om de brente bygninger lå på det nuværende Store Auli eller på Aulilunden er ikke godt å si. 
Erichsen Urup, til Ulen, Erich (I51552)
 
6 Berent S., der blev begr. i Egersund 40 A. gl. 4 Febr. 1716. Jansen Seehuus, Berent (I52697)
 
7 ?1803 Mogensen, Gunder (I59568)
 
8 Anno 1601 denn 11 februarij bleff samptöchtt her Per Wemundtsön sogneprest ttel Sande och relions proust ij Bronlaulen och Noredal att begie sig ij ecteskap medt mijn moder söster Raune Lauris dotter Holk, den 8 marzi stodt deris brulup paa Sande. Familie F13020
 
9 Det ble betalt for begravelsen til "sl. Johanne Jens Friises" 4. febr. 1669 [Brodahl I, s. 25] Vincentsdatter, Johanne (I45260)
 
10 døde mellom Aug 1476 og Nov 1478 Jønsson (Gyldenløve), til Austraat, Henrik (I51564)
 
11 Esten, døpt Dom. 2. post Trin. 1699. Døbt Thore Echrems barn kaldet Esten Thoresen Ekrem (Oppistua), Esten (I56601)
 
12 etter 1481? Bengtsdatter Vinstorp, Märta Merete (I53202)
 
13 Gaute Kane er kjent 1470-82 Kane, til Straum, Gaute Nielsson (I54401)
 
14 Gift før 29 Sep 1361. Familie F15562
 
15 gift med Bertel Lauridsen Hørby Jensdatter Bielke til Hatteberg, Karen (I51557)
 
16 Gift med en Godschesen, datter av obl. Peder Godschesen og hustru Helle. Familie F11163
 
17 Han døde den 24. desember 1657 og ble begravet Nytaarsaften. Pederssøn Schjelderup, herr Jørgen (I56354)
 
18 Han skrives til Asmundvåg ved begravelsen. Iversen Hals Strøm, Henrik (I38552)
 
19 Hertug av Mecklenburg og Schwerin Albrektsen av Mecklenburg, Albrekt III konge av Sverige (I70041)
 
20 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWND-7MX Paulsen Selvåg, Nils (I48838)
 
21 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608011038 Olsdatter Hammervold, Sara Kirstine (I27933)
 
22 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020586 Familie F19702
 
23 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020650 Olsdatter Hammervold, Hanna (I65639)
 
24 https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610068 Hansdatter, Nilla Petronella (I6956)
 
25 https://www.digitalarkivet.no/kb2007090561009 Olsdatter Sørskaget, Olava (I65517)
 
26 Hun blev født i Trondhjem før 1626 som Henrich Sommerscales' formentlig eldste datter, antagelig oppkalt efter hans? mor Ellena Foster. Sommerschield, Eline Henrichsdatter (I52407)
 
27 Jon, døpt 1. søndag i advent 1693. Baptiz. Thoer Ekrems barn Joen. Thoresen Ekrem (Oppistua), Jon (I56600)
 
28 knyttes til herregården til Elingaard i Onsøy (Fredrikstad). Han har nok kommet til Elingård gjennom sitt giftemål med Åse. Hennes mor er Cecilia Jonsdatter, datter av riksråden Jon Haftorssøn Roos. Denne grenen av slekten er også kalt Rosensværd etter Rosen på våpenskjoldet. Gyldenhorn, Oluf Torsteinsson (I54395)
 
29 levde 28 Jul 1465 Christiernsen Skram, Rigsmarsk Peder (I57411)
 
30 levde ännu 1631 Brun, Sidsel Romelsdatter (I53177)
 
31 Lærerinne i Stavanger ved FT1865 Olsdatter Jondahl, Barbara Mathilde (I50983)
 
32 Manntall 1701: Ved gemene oc slette Bondehævd Lauritsen, Ole (I4401)
 
33 Otte Bildt til Næs og Hafslund. Han skrev seg til Molande 1591 Bildt, Otte Danielsen (I53176)
 
34 Sankt Knuds Kirke, Odense prins Frans af Danmark (I69953)
 
35 skiftet mangler Jensen Friis, Vincents (I58811)
 
36 Skrives til Krenkerup, Gisselfeld, Herrestad og Tundbyholm. Gøye, Eskild Mogensen (I52166)
 
37 Under et opphold på Bergenhus 24 Aug 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn «saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn». Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.

Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25 Okt 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre. 
Falkener (Falck), Peter Adriansøn (I52017)
 
38 "70 år gammel" Nilsen Skjæret, Peder (I71709)
 
39 "af Lindved" (Odense) Jørgensdatter Bryske, Margrethe (I59331)
 
40 "alderdom" Larsdatter Slavik, Lovise (I7430)
 
41 "Befallningsman" er på norsk lensmann. Lidsten, Per kronobefallningsman (I58904)
 
42 "begravet og jordpåkastet Melhus" Edvardsdatter Lyngvik, Anette Josefine (I20583)
 
43 "Død ung og ugift" Hansdatter Burø, Hanna (Anna?) Laurina (I16613)
 
44 "Fattiglem og enke" ved død/begravelse i 1913 Israelsdatter, Margrethe (I34141)
 
45 "Forlovere" : Einer Olsen Kjølsøy og Ole Iversaen Kjølsøy Familie F17052
 
46 "Forlovere" : Kristoffer Andersen Hestnes, Ole Mogensen Smågesjø. (Med forbehold om rett tyding. K.A.) Familie F13851
 
47 "Forlovere" : Lars Asmundvåg, Eilert Hofstad Familie F17065
 
48 "Forlovere": Ole Arntsen Herø og Ole Johansen Herø Familie F17051
 
49 "Forlovere": Tollev Sandstadvik, Torberg Olsen Akset. Familie F12591
 
50 "Forsørget av fattigvesenet" Olausdatter, Olise (I55918)
 

      1 2 3 4 5 ... 104» Neste»