Notater


Treff 1 til 50 av 6,633

      1 2 3 4 5 ... 133» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

 
(I58435)
 
2

Albert Hansen Kold, døpt 2/6 1733 i Nerstrand, fikk i kirkeboken fornavnet "Alf", men under odelsprosessen ble det godtgjort at han het Albert, og denne Albert Kold opptrådte under odelsprosessen med krav på Store Nesse, som den, som gjennom det gamle fremlagte ættelegg var rette odelsmann etter eldste blodslinje. Skjønt dette ble godtgjort og erkjent av retten måtte han vike til fordel for Thormod Thormodsen med den begrunnelse at han var født etter farens fraskrivelse av sin odelsrett. 
Hansen Kaald, Albert (I16476)
 
3
https://www.digitalarkivet.no/kb20050608031107 
Familie F6382
 
4 Den første lensherre vi kjenner på Sem kongsgård, var Erik Ugerup (Urup). Alt i 1524 fikk han kongsgården og Tønsberg len mot avgift (N.R.-R. I, s. 6). Den 21/5 1528 fikk han derpå Tønsberg len og Sem kongsgård i pant for et lån til kongen på 600 mark i danske penger og 400 lodd sølv kølnsk vekt. Regnskap skulde han bare avlegge for vrak (N.R.-R. I, s. 13). Forleningen blev fornyet i 1532, og s. å. fikk han også St. Olavs kloster med Auli og øvrige jordegods som tjenestelen uten avgift, men med forpliktelse til å underholde klosterfolkene med føde og klær (N.R.-R. I, s. 37-38). Ugerup var en dansk adelsmann fra Skåne. Han kom som ung til Norge og var blandt deltagerne i det norske riksråd, som blev samlet i Bergen i august 1524, hvor det opsa kong Christiern II troskap og valgte hertug Fredrik til konge av Norge (DN IX, nr. 532, 534). Kort tid i forveien (1523-24) hadde han ektet Anne (Anna) Nilsdatter (Gyldenløve), d. 1557, begravet i Sem kirke, datter av rikshovmesteren Nils Henriksson (Gyldenløve) til Austråt i Trøndelag og hustru Inger Ottesdatter Rømer. Barn: Henrik Urup (Ugerup) til Vapnø i Skåne, Ulen (Auli) i Sem og Skjærsnes i Stokke, befalingsmann over Stavanger len, d. 1567 på Akershus, begravet i Sem kirke; ektet 1560 Karin (Karen) Iversdatter (Jernskjegg), datter av Iver Jensen til Fritsø i Hedrum og hustru Karen Galde, f. 1538 på Hovin i Aker, d. 1587 på Skjærsnes, begravet i Sem kirke. De hadde 5 barn, 3 døtre og 2 sønner. Den eldste Axel Urup til Vapnø, f. 1564 på Akershus, var 1597 forlent med Utstein kloster i Rogaland, d. 1601 på Vapnø, g. 1588 m. Helle Marsvin. Den yngre sønn Jørgen, f. 1567 på Skjærsnes, døde s. å.
Erik Ugerup bodde i en årrekke på Sem kongsgård, hvor hans svigermor, fru Inger Ottesdatter oppholdt sig våren 1539, utvilsomt som gjest hos sin datter og svigersønn. Senere flyttet han til Auli og skrev sig til denne gård («Ulen»). 1547 mistet han Tønsberg len, som blev overtatt av Bent Bille; men klosterlenet beholdt han avgiftsfritt som en slags pensjon, og vedblev å bo på Auli helt til sin død i 1571. Han blev bisatt i Sem kirke, hvor hans vakkert forsirede gravsten fremdeles finnes. Da graven blev åpnet i slutten av forrige århundre, fant man hans knokler.
I 1535 var han skibshøvedsmann på Peder Skrams flåte, og hadde i 1536, sammen med Morten Krabbe, befalingen på Akershus. I 1555 blev han utskrevet fra St. Olavs kloster til en ferd i Vestersjøen.
Erik Ugerup (Urup) flyttet senest i 1547 til Auli fra Sem kongsgård, hvor han som lensherre over Tønsberg len hadde virket fra 1524. På Auli blev han boende til sin død i 1571.
De siste år av Ugerups liv var ikke uten sorger og bekymringer. I 1567 mistet han sin sønn og samme år ble bygningene på Auli plyndret og brent. Om dette år under syvårskrigen 1563-70, skrev hans sønnekone fra Krogstad på Eiker, hvor hun opholdt sig den siste dag i året 1567: " - og var vi rømt for pestilensens skyld den tid - da var Akershus belagt av de svenske, så måtte jeg med mine børn, for vore fiender, de svenske deres skyld, rømme til Marstrand og over til Jylland, og var jeg der til St. Bartholomei tid om høsten (24. august), og der jeg kom hjem igjen, da var Uggelen og Skjærsnes avbrændt og borttaget og henrøvet alt det vi hadde."
Efter brannen på Auli i 1567 blev det visstnok ikke bygd noen ny ladegård. Om de brente bygninger lå på det nuværende Store Auli eller på Aulilunden er ikke godt å si. 
Erichsen Urup, til Ulen, Erich (I51552)
 
5 Berent S., der blev begr. i Egersund 40 A. gl. 4 Febr. 1716. Jansen Seehuus, Berent (I52697)
 
6 Se Dahl s. 120. Jacobsen, Carsten fogd i Stjørdal og Verdal (I77749)
 
7 24 1/2 år i Jan 1782 Michelsen With, Christen (I78065)
 
8 ?1803 Mogensen, Gunder (I59568)
 
9 Anne og Johannes (Johan) ble boende på gården hun arvet etter sin avdøde ektemann Lars Falster på Uttian Poulsdatter Uttian, Anne (I6855)
 
10 Anno 1601 denn 11 februarij bleff samptöchtt her Per Wemundtsön sogneprest ttel Sande och relions proust ij Bronlaulen och Noredal att begie sig ij ecteskap medt mijn moder söster Raune Lauris dotter Holk, den 8 marzi stodt deris brulup paa Sande. Familie F13020
 
11 Det ble betalt for begravelsen til "sl. Johanne Jens Friises" 4. febr. 1669 [Brodahl I, s. 25] Vincentsdatter, Johanne (I45260)
 
12 Det er vel litt sannsynlig at hun kan ha et eller annet jemtlandsk opphav, men ingen passende far Paul er hittil funnet. Både hennes fornavn og ekteskap antyder at hun kan tilhøre et litt høyere sosialt lag. Hennes eldste sønn har navn etter sin farfar, men den neste er ikke kalt etter sin morfar. Er hun kanskje datter av en Paul Nilssen? Paulsdatter, Barbro (I50189)
 
13 Erik Rosenkrantz's fogd i Sogn. Østenson Bratt, Tord fogd (I78175)
 
14 Esten, døpt Dom. 2. post Trin. 1699. Døbt Thore Echrems barn kaldet Esten Thoresen Ekrem (Oppistua), Esten (I56601)
 
15 etter 1481? Bengtsdatter Vinstorp, Märta Merete (I53202)
 
16 følge Hitra II er Honnes og handelsstedet Vikan første gang nevnt i 1626, mens Balevåg er nevnt første gang i manntallet 1664. Etter denne tid er eiendommen nevnt Honnes med Ballevåg og Vigen, med landskyld 2 øre og 4 mrkl. Carlsen Honnes, herr Helge huskapellan (I10197)
 
17 Gaute Kane er kjent 1470-82 Kane, til Straum, Gaute Nielsson (I54401)
 
18 Gift før 29 Sep 1361. Familie F15562
 
19 gift med Bertel Lauridsen Hørby Jensdatter Bielke til Hatteberg, Karen (I51557)
 
20 Gift med en Godschesen, datter av obl. Peder Godschesen og hustru Helle. Familie F11163
 
21 Han døde den 24. desember 1657 og ble begravet Nytaarsaften. Pederssøn Schjelderup, herr Jørgen (I56354)
 
22 Han døde etter "lang udstanden Svaghed". Johansen Wildenradt, Christian godseier (I51239)
 
23 Han nevntes som «Oustin Bratt» da han betalte gjengjerden i 1528. Guttormsson Bratt, Østen lagrettemann (I77446)
 
24 Han skrives til Asmundvåg ved begravelsen. Iversen Hals Strøm, Henrik (I38552)
 
25 Hertug av Mecklenburg og Schwerin Albrektsen av Mecklenburg, Albrekt III konge av Sverige (I70041)
 
26 http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I42422&tree=1 Ulset, Marit Tronsdatter (I38553)
 
27 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWND-7MX Paulsen Selvåg, Nils (I48838)
 
28 https://media.digitalarkivet.no/view/38459/22 Jensen Sørdyrøy på Tjønnøya, Christopher (I56516)
 
29 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608011038 Olsdatter Hammervold, Sara Kirstine (I27933)
 
30 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020586 Familie F19702
 
31 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020650 Olsdatter Hammervold, Hanna (I65639)
 
32 https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610068 Hansdatter, Nilla Petronella (I6956)
 
33 https://www.digitalarkivet.no/kb2007090561009 Olsdatter Sørskaget, Olava (I65517)
 
34 Hun blev født i Trondhjem før 1626 som Henrich Sommerscales' formentlig eldste datter, antagelig oppkalt efter hans? mor Ellena Foster. Sommerschield, Eline Henrichsdatter (I52407)
 
35 I dag er deler av eiendommen blitt Grytelva Naturreservat. Gryten, Iver Knudsen (I28845)
 
36 I ekstraskatten 1762 eide Jon Mogensens barnebarn begge gårdene på Hjertøya. Sønnen Povel hadde kjøpt Langøya i 1710, så også her satt barnebarn av Jon Mogensen Hjertøy på gården. Eieren av Langøya var da sogneprest Broch, så barna til Povel var oppsittere. Mogensen Hjertøy, Jon (I50070)
 
37 I følge Tønder døde han den 3 Sep 1701. Henriksen Strøm, herr Ole sogneprest (I58942)
 
38 I løpet av sin periode på Ytterøya blir han far til to sønner. Den første sønnen, Torfind Christophersen (født den 16 Jul 1723) blir døpt den 18 Jul 1723 på Ytterøy. Så blir sønnen Christopher Christophersen døpt den 26 Aug 1725 på Ytterøy, Trøndelag. Moren til guttene er Marithe Torfindsdatter. Etter åtte år i stillingen avskjediges han i mars 1726 (Han er da 68 år gammel?). Med familie i Trøndelag er det mye som kan tale for at han slår seg til på en gård i området.  Familie F14950
 
39 I skiftet opplyses det om at han etterlot kona Beret Arntsdatter og sønnen Ole Jonsen.  Nielsen (Olsen) Strømøy, Jon (I50011)
 
40 Jon, døpt 1. søndag i advent 1693. Baptiz. Thoer Ekrems barn Joen. Thoresen Ekrem (Oppistua), Jon (I56600)
 
41 knyttes til herregården til Elingaard i Onsøy (Fredrikstad). Han har nok kommet til Elingård gjennom sitt giftemål med Åse. Hennes mor er Cecilia Jonsdatter, datter av riksråden Jon Haftorssøn Roos. Denne grenen av slekten er også kalt Rosensværd etter Rosen på våpenskjoldet. Gyldenhorn, Oluf Torsteinsson (I54395)
 
42 Lars var elles første lagrettemann som sette seglet sitt under koppskattmanntallet i 1645.
Merket han brukte var armbrøstbogen, same merket som Tynnøl- og Valbjærgætta brukte.  
Gunnarson Hågå, Lars lensmann (I77455)
 
43 levde 28 Jul 1465 Christiernsen Skram, Rigsmarsk Peder (I57411)
 
44 levde ännu 1631 Brun, Sidsel Romelsdatter (I53177)
 
45 Lærerinne i Stavanger ved FT1865 Olsdatter Jondahl, Barbara Mathilde (I50983)
 
46 Manntall 1701: Ved gemene oc slette Bondehævd Lauritsen, Ole (I4401)
 
47 Mulig Adrian etter hvert var agent for falkefangst i Norge? Rockertsen Falkener, Adrian borgermester (I57885)
 
48 Otte Bildt til Næs og Hafslund. Han skrev seg til Molande 1591 Bildt, Otte Danielsen (I53176)
 
49 Sankt Knuds Kirke, Odense prins Frans af Danmark (I69953)
 
50 Se Dahl s. 75.  Hansen, Truls byfogd (I77745)
 

      1 2 3 4 5 ... 133» Neste»