115/01, Børøya, Hestvika, Hitra

115/01 Børøya, Hestvika, Hitra

Gnr. 115 bnr. 1 i Hitra kommune.

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Børøya var i tida 1914-1964 Gnr. 49 bnr. 1 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 115 bnr. 1 i Hitra kommune

----

Hitraboka del II av Maurits Fugelsøy, forteller om Børøya på sidene 144-146.

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Børøya i eldre tid på s. 111-116.

Rett utafor østenden av Hitra, ligger Børøya med sine høge berg, det høgste 88 m over havet, og skjermer Børøysundet mot landvinden. O.Rygh: Norske gårdnavne, antar at Børøya i Roan og Børøya på Hitra i mellomalderen hette "Byrda", som betyr "stor kasse". Skapnaden minner også om en kasse. Husa ligger høyt og vestvendt med utsikt vestover mot gården Børøysund og sørover mot Hestvika, Grinnvika og fjella i snillfjorden. Dyrkajorda heller ned mot sjøen, og opprinnelig landskyld var 12 mkl. smørleie.

Det er gjort oldfunn. I åkerkanten sør for våningshuset ble det funnet et pent slipt knivskaft av grå skifer, og like ved lå en kølleforma stein. På botnen av et myrdekke vest for husa fantes det i 1904 spydspisser av skifer.

Opphavelig hørte Børøya Ulvan kirke til, seinere ble den overført til Fillan kirke. Da kirkene på Hitra ble solgt til privatfolk, ble Rasmus Rosing Parelius kirkeeier, og dermed jorddrott på Børøya. Sønnen Nils Rosing Parelius eide kirka i Fillan, og med dette også Børøya fra 1780 til 1790. Sønnen Rasmus Brochmann Parelius tok da over og satt som jorddrott til 1827. Men fra begynnelsen av 1800-åra var oppsitterne eiere i noen år. I 1816 tok Parelius over gården igjen. Da Rasmus Brochmann Parelius døde i 1827, ble sønnen Nils Rosing Parelius eier. I 1848 ble krigsråd Holtermann medeier. Holtermann fikk i 1850 skjøte på hele bruket, og solgte det til leilendingen.

1. Oppsittere Anders Andersen sto i lensregnskapet i 1610 og betalte skatt på kanoner i 1611. I 1635 skaffa han ei skjeppe korn i tiend, og i 1640 to skjepper. Han sto i skattelistene fram til 1644, men det var enka so betalte koppskatten i 1645.

2. I skattematrikkelen 1647 finner vi ingen oppsitter på Børøya. Men i 1651 var Bendik Andersen leilending der. I 1645 betlte han koppskatten som husmann på Børøysjøen. I 1657 betalte han kvegskatten, i 1659 leverte han 2 1/2 skjeppe korn i tiend, og han er ført som leilending i Foesen jordebog 1661, i manntallet 1664, og i matriklene 1665 og 1668. I 1670 bygsla han gården sammen med Johan Størkersen (3), og leverte da ei skjeppe korn i tiend.

3. Johan Størkersen bygsla gården alene da Bendik Andersen falt fra, og han sto i matrikkelen til 1692. I 1695 hadde Ola Kristoffersen bygslelen ei kort tid etter at Johan Størkersen døde. I 1701 var Johan Størkersens enke oppatgift og hadde tatt over bygselen igjen.

4. Amund Johansen hadde tatt over bygselen under matrikkuleringen 1723. Vi får da vite at gården lå i sola, var tungdreven, men middels konviss. Høyavlinga var 10 sommerlass høy, og som attåtfor ble det brukt tang og tare. Det var skifte etter Amund Johansen i 1751 og 12 rdl., 3 ort og 5 skilling til deling. Fra dette ble det imidlertid truket 3 rdl i "leiermålsbøter" for et forhold avdøde hadde hatt med Ane Olsdatter Hestvika. Om husa får vi vite at ei brygge ved sjøen var "meget brøstfældig". Naustet var råttent og taklaust, eldhuset måtte settes i stand både med tak og never, stua repareres og det ene høystålet var forfallent.

5. Hans Sivertsen var leilending på Børøya etter Amund Johansen (4) og satt trolig fram til 1790-åra. I 1749 var han innrullert i "det hefniske kompani" under navnet Hans Sivertsen Grindvik.

6. Ola Andersen fikk i 1793 bygselseddel på en halvpart av gården fra kirkeeieren Rasmus Brochmann Parelius i Hopsjøen.
Ola Andersen kan være identis med Ola andersen Sætra, som i sjørulla er ført med bosted Stora i 1804. Han og kona bodde der som innerster fra om lag 1802. I følge samme rulle bodde han i 1823 i Vikan, Fillan.

7. Johan Hansen bygsla i 1790-åra andre halvpart av gården. Om lag 1797 flytta han til Børøysund, og der bodde han som innerst i 1801.

8. Lars Jensen Haltland fikk i 1790-åra bygsle den halvparten som Johan flytta fra. I bygselkontrakten ser vi at husa var temmelig forfalne. "Landslotten av den paa gaarden fangede sild" var forbeholdt jorddrotten. Lars Jensen satt med gårdparten til om lag 1810. Da tok hans svoger over.

9. Iver Hansen (se 5) fikk i 1820 skjøte på den parten Ola Andersen (6) hadde sittet med. Han betalte 199 rdl., 3 ort og 23 skilling, som han utstedte obligasjon i Børøya for til selgeren Parelius i Hopsjøen. Han satt med gårdparten til 1816, da tok Parelius tilbake eiendommen.

10. I 1811 fikk Lars Olsen Akset skjøte på den gårdparten som han svoger Lars Jensen (8) hadde bygsla. Han betalte 200 rdl. til eieren, handelsmann Parelius i Hopsjøen. Han må trolig ha fått vansker med å svare utgiftene, for i 1816 solgte han den tilbake til Parelius igjen, nå for 60 rdl. Samtidig fikk han bygselbrev på heile Børøya.

I 1851 kjøpte Lars Olsen's svigersønn, Peder Olsen gården av krigsråd Holtermann for 200 spd. Han fredlyste i 1873 Børøya mot å ta "trolltarra. kutarra eller tang, æg og dun m.v."

Etter at kilenøtene kom i bruk i 1870-åra, ble laksefiske ei god attåtnæring for gården. Peder Olsen var svært overtroisk. Dersom han på sjøveien, på veg til fiske, traff et kvinnfolk, gikk han heim igjen, og rodde ikke på sjøen den dagen.

I 1873 solgte han Børøyholmen til fyrvesenet, og gjennom et sekel var Børøyholmen fyr lys, og lykte for sjøfarende, inntil den for noen år sida ble rasjonalisert bort.

I 1857 bodde Peder Olsen og kona som kårfolk i Litj-stua på Børøya. Etter tradisjonen hadde Lars Jensen Hatland (8) kjøpt et stabbur i Hemne og ført det opp som våningshus på Børøya. Det var knøtt lite, men gjennom generasjoner hadde det tjent som bolig for ei livskraftig slekt.

I 1876 overdro Peder Olsen gården til svigersønnen Elias Knudsen. Elias bygde nytt våningshus før han overtok gården, og i 1875 bodde han der. Nå dreiv han trolig gården ei god tid før han fikk skjøte. Elias var en kraftkar, og dyktig både som fisker og gårdbruker.

I 1881 fikk Johan og Anton Eliassønner skjøte på gården. De var begge skippere, hadde hver si seglskute og dreiv fiskhandel på Lofoten og i Finnmarka. De kjøpte torsk, salta og tørka den dil klippfisk, Johan på Børøyberga, Anton på berga i Børøysund. De dreiv også gården på tradisjonelt vis. Johan bodde i noen år på Utset og dreiv denne gården, men kom før hundreårsskiftet tilbake til Børøya.

I 1937 overdro Johan Børø sin halvpart av Børøya til brorsønnen Georg Børø og flytta til sønnen i Stjørna. Anton Børø hadde allerede i 1933 overdratt sin del av gården til sønnen Georg.

Georg dreiv jorda godt i den tida han hadde gården. Han hadde hest, et par kyr og en gris. I den siste tida har ikke gården vært drevet, og er nå sommersted for byfolk.

-----
Eiere fra 1999 :
- Gjertrud K. Børø Aunli
- Eli Karin Børø
- Kjell Torstein Børø
- Rannveig Børø Szell.

Kilde: Kartverket, se.eiendom.no.

Adresse : Breddegrad: 63.5725711, Lengdegrad: 9.204336099999978
Fødsel

Treff 1 til 50 av 59

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Amundsdatter Børøya, Beretom lag 1731115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18329
2 Amundsdatter Børøya, Elenaom lag 1742115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18331
3 Amundsdatter Børøya, Juditta (Jonetta ?)1745115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18332
4 Amundsdatter Børøya, Marenom lag 1739115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18330
5 Andreasdatter, Maria29.2.1801 ?115/01, Børøya, Hestvika, HitraI4513
6 Antonsen Børø, Georg Sigurd10 Feb 1906115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15268
7 Antonsen Børø, Knut Olaus16 Apr 1891115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15350
8 Børø, Agnes21 Mai 1904115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11116
9 Børø, Aksel Martin1897115/01, Børøya, Hestvika, HitraI16232
10 Børø, Aksel Peder8 Jul 1896115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15353
11 Børø, Alfred Martin24 Sep 1902115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15355
12 Børø, Emil Arthur11 Sep 1897115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15354
13 Børø, Johan Kristinus2 Nov 1862115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11061
14 Børø, Johanna Marie30 Nov 1892115/01, Børøya, Hestvika, HitraI14889
15 Børø, Johanne Julie19 Feb 1903115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11863
16 Børø, Karen Pedersdatter1829115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15832
17 Børø, Karl Laurits25 Okt 1908115/01, Børøya, Hestvika, HitraI16233
18 Børø, Laurits Christian Eliasen13 Mai 1865115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15543
19 Børø, Olaus Pedersen1843115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15835
20 Børø, Severin Gabriel1895115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15352
21 Eliassen Børø, Anton3 Sep 1870115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11870
22 Eliassen Børø, Eline Anette Petra20 Mai 1878115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15544
23 Eliassen Børø, Knut Olaus12 Feb 1860115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11858
24 Eliassen Børø, Laurits Kristian13 Mai 1865115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11869
25 Fredriksen, Andreas Christian22 Mar 1823115/01, Børøya, Hestvika, HitraI16568
26 Hansdatter, Ane1757115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18337
27 Hansdatter Børøya, Karen1768115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18341
28 Hansdatter Børøya, Ragnhild1761115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18339
29 Hansen, Benjamin1 mai 1824115/01, Børøya, Hestvika, HitraI50409
30 Hansen Børøya, Henning1759115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18338
31 Hansen Børøya, Henrik1764115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18340
32 Hansen Børøya, Iver1773115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18342
33 Hansen Børøya, Johan1755115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18336
34 Hansen Børøya, Sivert1754115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18335
35 Henningsdatter Børø, Andrea6 Sep 1796115/01, Børøya, Hestvika, HitraI58028
36 Henningsdatter Børø, Andrea8 Jun 1798115/01, Børøya, Hestvika, HitraI58733
37 Iversen Børøy, Hans1805115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18354
38 Johansdatter Børø, Anna Marie21 Feb 1899115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11861
39 Johansen, Amundom lag 1692115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18322
40 Johansen, Andersom lag 1696115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18323
41 Johansen, StørkerCa 1685115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18321
42 Johansen Børø, Axel Martin12 Mar 1897115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11860
43 Johansen Børø, Karl Laurits25 Okt 1908115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11865
44 Johansen Børø, Rudolf Anton7 Okt 1891115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11859
45 Jørgensdatter, Marit115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18326
46 Jørgensen, Johanom lag 1699115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18325
47 Larsdatter Børø, Anne1807115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11445
48 Larsdatter Børø, Kirstina1800115/01, Børøya, Hestvika, HitraI147
49 Larsdatter Børø, Maria2 Sep 1804115/01, Børøya, Hestvika, HitraI7456
50 Olsdatter Børøya, Anne1798115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18351


Død

Treff 1 til 27 av 27

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 BeritEtter 1645115/01, Børøya, Hestvika, HitraI45593
2 Amundsdatter, Ane1751115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18320
3 Amundsdatter Børøya, Juditta (Jonetta ?)før 1751115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18332
4 Andersen Børø, AndersCa 1644115/01, Børøya, Hestvika, HitraI45592
5 Andersen Børøya, Erikca 1725115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18327
6 Børø, Aksel Martin1898115/01, Børøya, Hestvika, HitraI16232
7 Børø, Aksel Peder1896115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15353
8 Børø, Alfred Martin24 Feb 1903115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15355
9 Børø, Olaus Pedersen1857115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15835
10 Børø, Severin Gabriel1895115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15352
11 Eliassen Børø, Anton25 Mar 1936115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11870
12 Eliassen Børø, Knut Olaus5 Sep 1888115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11858
13 Gabrielsdatter Børøsund, Mette Johanna24 Jun 1943115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11871
14 Iversen Børøy, Fredrik1831115/01, Børøya, Hestvika, HitraI17935
15 Jensen Haltlan Børø, Lars1810 ?115/01, Børøya, Hestvika, HitraI7458
16 Johansdatter, Anefør 1800115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18334
17 Johansen, Amundom lag 1751115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18322
18 Johansen Børø, Axel Martin25 Jun 1897115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11860
19 Knutsen Børø, Elias12 Jun 1913115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11857
20 Larsdatter Børø, Anne1888115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11445
21 Melkiorsen, Jørgen115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18324
22 Olsen Akset, Lars1849115/01, Børøya, Hestvika, HitraI17938
23 Olsen Bottenvig, Peder15 Mai 1876115/01, Børøya, Hestvika, HitraI14947
24 Pedersdatter Børø, Anna Ingeborg1931115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11856
25 Pedersen Børø, Olaus1857115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11930
26 Størkersen, JohanCa 1695115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18319
27 Utset, Karen Gabrielsdatter Røg1846115/01, Børøya, Hestvika, HitraI140
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Børø, Johanna Marie1892 - 1915115/01, Børøya, Hestvika, HitraI14889
2 Eliassen Børø, Knut Olaus115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11858
Dåp

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Dåp Person ID
1 Børø, Aksel Peder8 Aug 1896115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15353
Eiendom

Treff 1 til 19 av 19

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Andersen Børø, Anders-1644115/01, Børøya, Hestvika, HitraI45592
2 Andersen Børø, Bendikomkring 1650-115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18316
3 Andersen Børøy, Ola1793-115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18348
4 Antonsen Børø, Georg Sigurd1933-1989115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15268
5 Børø, Eli Karinfra 1999115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15750
6 Børø, Gjertrud Kristinfra 1999115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15753
7 Børø, Johan Kristinus1881-1937115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11061
8 Børø, Kjell Torsteinfra 1999115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15751
9 Børø, Rannveigfra 1999115/01, Børøya, Hestvika, HitraI15752
10 Eliassen Børø, Anton1881-1933115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11870
11 Hansen Børøya, Iver1820-1816115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18342
12 Hansen Børøya, JohanI 1790-åra115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18336
13 Jensen Haltlan Børø, Lars1797-ca 1810115/01, Børøya, Hestvika, HitraI7458
14 Johansen, Amundomkring 1723 -115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18322
15 Knutsen Børø, Elias1876-1881115/01, Børøya, Hestvika, HitraI11857
16 Olsen Akset, Lars1811-115/01, Børøya, Hestvika, HitraI17938
17 Olsen Bottenvig, Peder1851-1876115/01, Børøya, Hestvika, HitraI14947
18 Sivertsen, HansFra om lag 1751-115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18333
19 Størkersen, Johan-ca.1695115/01, Børøya, Hestvika, HitraI18319
Bolig

Treff 1 til 4 av 4

Familie Bolig Famile ID
1 Antonsen Børø / Storø115/01, Børøya, Hestvika, HitraF5426
2 Hegna / Karlsen115/01, Børøya, Hestvika, HitraF5320
3 Knutsen Børø / Pedersdatter Børø115/01, Børøya, Hestvika, HitraF5317
4 Olsen Akset / Utset115/01, Børøya, Hestvika, HitraF5337