Sandstad i Leilendingstida - 122/  Sandstad, Hitra

Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra

 

Notater: Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra

------

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Sandstad var i tida 1914-1964 Gnr. 56 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 122 i Hitra kommune

----

Hitraboka del II av Maurits Fugelsøy, forteller om Sandstad på sidene 164-171.

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Sandstad i eldre tid på s. 255-261:

Gårdsnavnet Sandstad er trolig avleid av mannsnavnet "Sandulfr", og det er vanlig mening forskere imellom at gårder med endinga stad ble rydda i tida fra 600 til 1000 e.Kr.f. De første eierne kildene gir opplysning om, var Arne Jonsson og Helge Jonsson. som neppe dreiv gården sjøl. De eide også Reksa på Fjellværsøya, og i diplom av 18.mai 1470 gjorde de kjent at de hadde gjort makeskifte med erkebispen Olav i Nidaros. Sandstad og Reksa ble nå bispegods, og til gjengjeld fikk Arne og Helge gården Skjeringstad i Vigleikstad (Melhus) skipreide. Sandstad hadde da 1/2 spann i landskyld.

I Olav Engelbrektsons jordebok om lag 1530 fins også gården oppført med 1/2 spann. Ved reformasjonen var den blitt krongods. Kongen sto også som eier i 1661, men hollenderen Marsellis hadde da pant i gården. Futen Anders Rasmussen på Fjellvær tok over pantet. Nå var landskylda 2 øre 6 mkl. I matrikkelen 1665 og 1668 var Anders Rasmussen eier av Sandstad, trolig til ut i 1670-åra.

Birgitte Krabbe betalte odelsskatten i 1674. Hun hadde da arva gården etter Anders Rasmussen. Seinere var futen Rasmus Jensen eier, og hans arvinger solgte gården i 1691 eller deromkring til Lars Olsen. Han dreiv til å begynne med hovedgården sammen med Iver Olsen, som bygsla 18 mkl. smørleie. Fra 1697 dreiv Lars Olsen alene. Sandstadvika bygsla han bort til leilending.

Henrik Hornemann i Trondheim hadde imidlertid pant i eiendommen. Da Lars Olsen døde rundt 1710, solgte Hornemann gården til Lars Olsens sønn, Ole Larsen, som dreiv den sjøl. Fremdeles var Sandstadvika bygselsrom. Ole Larsen døde før 1726. Enka Beret Jensdatter dreiv gården, men den faktiske eier var panthaveren, rådmann Hornemann. Da hun i 1745 solgte den til svogeren Ole Jonsen Røsholt, var det med Hornemanns tillatelse.

Ole Røsholt solgte i 1749 til sokneprest Ludvig Friedrich Broch. Da han i 1765 flytta til Nærøy, solgte han gården til oppsitterne Ola Mortensen og Nils Fredriksen, som året etter overdro den til generaltollforvalter Gerrit Hornemann og Knut Thode.

Da Hornemann og enka etter Thode, Karen Margrethe Lyche, i 1773 overdro gården til Ole og Erik Jonssønner Jøsnøya, ble den delt i to sjøleierbruk, mens Sandstadvika fortsatte å være leilendingsbruk enda i omkring ett hundre år.

I Tiendepengeskattens manntall fra 1521 finner vi leilendingen Erik Sandstad, som betalte 2 1/2 mark sølv og 1 mark sølv og 1 mark i barnepenninge. I 1548/49 betalte Nils landskyld med en sau og et halvt pund smør. I 1557/59 betalte han skipsskatten og hadde to drenger på full lønn, Mikkel og Størker.

1. I 1610 hette oppsitteren Sten og gården var krongods. Han betalte samme året skipper- og styrmannsskatt, og hadde et lite fartøy som han segla til Bergen med. De fire drengene hans, Torsten, Lars og to med navnet Johan, betalte også skatt av full lønn. Sten betalte også styrmanns- og skipperskatt, i 1623 og i 1626.

Det er mulig at fartøyet hans var en tendring, en mindre jektetype, i bruk fra Sunnmøre og nordover fra tidlig på 1600-talle og ut i 1800-tallet. Rundt 1630 var denne båttypen på omkring sju lesters drektighet, på 1700-tallet 10-20 lester. En lest var 12 tynner.

I tollregnskapet for Fosen i 1612 finner vi at Sten Sandstad betalte toll for båt og last da han 9. juli skulle dra til Bergen. Fartøyet hans hadde 8 lesters drektighet, mannskapet han hadde var ansvarlig for hver sin del av lasten. Ola Jøsnøya hadde med seg 3 1/2 tynne saltfisk og 1 tynne tran, Petter Kjørsvik (fra Kjørsvika i Aure?) 2 tynner saltfisk, Ola Vedøya 1 tynne, Pål på Jøsnøya 4 tynner saltfisk, Ola Helgeland (fra Helland i Hemne) hadde 1 tynne, Kristoffer Olsvika 3 tynner, Oluf "Breff" 2 tynner, Ola Strand hadde 7 tynner sild, 2 tynner saltfisk og 1 tynne tran og Anders Balsnes hadde 1 tynne tran. Vi ser at Sten Sandstad frakta fisk fra begge sider av Trondheimsleia. De karene som var med hørte alle Hemne tinglag til.

9. juli 1613 la Sten Sandstad atter i veg til Bergen med fartøyet sitt. Vi får ikke navnet på mannskapet, men lasten var 7 tynner sild 3 lester og 1 1/2 tynne saltfisk og 3 tynner tran.

Sten bygsla heila Sandstadgården. Han hadde ei flomsag, og betalte sagskatten i 1631/32. Det er siste gang vi finner navnet hans i skattelistene, resten av året betalte enka Lisbet skatten. I 1643 dreiv hun gården sammen med sønnen Peder ( 2). Sten Sandstad var trolig ganske velstående. Han ble også stamfar for ei vidgreina slekt, og flere av gårdbrukerne på Sandstad og ellers på Innhitra hører hans etterslekt til.

2. Peder Stensen hadde før 1643 tatt over drifta av gården sammen med mora Lisbet. I 1645 var han ført opp med 1/2 spann 6 mkl. i landskyld. Hans enke Anna betalte kvegskatten i 1657, og hun satt trolig med sin part fram til 1670.

3. Iver Olsen Børøysund bygsla i 1657/58 18 mkl. smørleie av hovedgården med enka Annes samtykke. Da gården skifta eier omkring 1691, fikk ikke Iver Olsen fred lenger. Jorddrotten måtte ut med erstatning. I kampens hete kom Ivers sønn Peder med sterke uttrykk mot Lars Olsen. Peder ble meldt, og i 1699 måtte han på tinget trekke tilbake det han hadde sagt og erklære "at monsiør Lars Olsen Sandstad var en ærlig og fornem mand eller burde være velanstående", hva det nå lå i dette.

Som vi har sett, var Iver fra Børøysundet. Manntallet i 1664 oppgir hans alder til 37 år, og manntallet i 1701 til 77. Alderen i 1664 er trolig den som ligger nærmest det rette. Da han var vitne under en merkesoppgang på Sandstad i 1702 skreiv sorenskriveren " Iver Olsen over 70 år, en bedaget mand som forlod Sandstad for fire år siden efter at have været opsidder der i 46 ær". Iver Olsen flytta fra Sandstad til Djupvika (Nesset) i Bjønnavågen i 1697. Om slekta, se under Djupvika.

4. Nils Pedersen tok over bygselen av 18 mkl. etter mor si (2). I 1691, i den tida Lars Olsen kjøpte Sandstad, overtok han som leilending på Vestre Jøsnøya.

5. Jørris Rasmussen hadde 18 mkl. av Sandstad og tok trolig over i 1670-åra. Det var skifte etter Jørris i 1684, og enka gifta seg oppatt med Ola Iversen, sønn av Iver Olsen Sandstad. De dreiv gårdparten til Lars Olsen tok over, og omkring 1690 flytta de til Reksa under Fjellvær.

I 1685 var Gudmund Olsen sagmester på Sandstad og skar 1500 bord. Gabriel Berg skar i 1687, 1 stabel bord av tømmer, hogd i Sandstadskogen.
Eieren Lars Olsen fikk gården alene da Iver Olsen flytta. Sandstadvika var imidlertid nå eget leilendingsbruk under Sandstad, leiendingen hadde kontrakt, og den kunne neppe Lars Olsen røre ved. I 1699 måtte Lars Olsen betale futen Brundlund 90 rdl., 3 ort, 17 skill., som han skyldte i skatt til Kongen.

Anders Hansen Jæger på Balsnesaunet og Lars Olsen Sandstad var venner. De sto jo også litt over de vanlige bønder på Hitra, det var rimelig at de søkte sammen. Men vennskapet tok hurtig slutt, nå ble det krangel. Lars Olsen stemna flere ganger Anders Jæger i retten for ulike uoverstemmelser. Jæger ble alltid frifunnet, og Lars Olsen fikk bot for unødig krangel.

Men de fleste problemene for Lars i den tida han eide Sandstad, var skog- og utmarksgrensene. Grannene på begge sider hadde god lyst på skogen. Grannegårdene Strand og Akset hørte Storfosen gods til, og oppsitterne hadde støtte av jorddrotten. Oppsitterne på Strand hadde hogd sagtømmer i østre Gauklia og Lars Olsen la beslag på tømmeret. I 1702 var det merkesoppgang. Sorenskriveren fradømte Lars retten til tømmeret. Sjøl hadde Lars hogs tømmer i vestre Gauklia. Også dette ble han fradømt retten til. Dessuten fikk han 12 rdl. i sakskostnader.

I 1703 ble det merkesoppgang mellom Strand og Sandstasd, dommen fra året før ble oppheva og eieren av Storfosen gods ilagt 30 rdr. i bot for unødig trette, med høve til å søke regress hos bygslerne på Strand.

Det er ikke så mye vi vet om Lars Olsen utenom det vi kan lese oss til i justisprotokollene. Han var handelsborger i Trondheim før han kom til Sandstad, og var født omkring 1643. Sønnen Ola bodde i Trondheim i 1701. I 1705 hadde Lars Olsen gården og saga, det året hadde sagmesteren Jon Olsen skåret 400 bord. Lars Olsen døde før 1711. Samme året drev nemlig datter hans gården og betalte sko- og folkeskatt. Hun hadde tre drenger og ei tjenestejente på full lønn.

6. Henrik Hornemann i Trondheim hadde lånt Lars Olsen penger og sikra seg obligasjon i gården. I 1711 solgte han den til Lars Olsens sønn Ole, som nå tok over drifta. I 1725 måtte han møte i retten i Hemne tinglag og tilsto å ha hatt "for tidlig samleie" med sin hustru. Sorenskriverens dom lød slik: "Ti bør han betale for sig og sin hustru udi ægteskapsbrøde 3 rigsdaler, 1 ort, 12 skilling inden 15 dager efter dommens forkyndelse". Heller ikke Ole Larsen slapp unna krangel om grensene. I 1721 hogg han tømmer i Meiåsen, på grensa mot Akset. Oppsitterne der meinte at Meiåsen hørte Akset til. Amtmann Schjelderup på Storfosna var av samme meining, og retten ga han medhold.

Under matrikkuleringen i 1723 var Ole Larsen eier og oppsitter av gården, som hadde en husmannsplass, Haltlan. Gården var tungdreven, lå i sola, var middels kornviss og hadde inga sæter. Av skog var det litt sagtømmer og tilstrekkelig til husbygging.

Ole Larsen var død i 1726, men enka Berit Jensdatter var ikke tapt bak ei vogn. Hun kjempa tappert for det hun meinte var hennes rettigheter. Hun mistenkte Jens og Rasmus Tranvikan og Jon Budalen for å ha hogd tømmer på Sandstadvaldet, men da hun ikke kunne skaffe bevis, ble saka lagt bort.
Tapet av Meiåsen hadde hun heller ikke glemt, og godtok ikke grensa mot Akset. Hun fikk artilleriløytnant Brun til å tegne kart over Sandstadmarka, og på grunnlag av dette ble det ny merkesoppgang.
I 1740 ble grensene mellom Akset og Sandstad fastlagt. Sandstad fikk nå Meiåsen tilbake. Grensene ble nå også fastlagt mellom Strand og Sandstad. Det er mulig at det ble så som så med gårdsdrifta i den tida Beret Jensdatter satt med gården. Panthaveren, rådmann Hornemann var i alle høve ikke fornøyd med den. Han fikk tak i en bygsler.

7. Abel Andersen Grandt tok over som bygsler i 1741. Han hadde tidligere vært handelsborger i Trondheim. I den tida han bodde på Sandstad kom han borti mangt som ga han en bred plass i ting- og lagmannsrettsprotokoller. I 1742 sto han for retten på tinget i Hemne, tiltalt for "at have ilde trakteret Jon Nilsen Grøtvågen med hug og slag". Samme året fikk han et barn ned Guru Olsdatter Sandstad. I 1744 fikk han barn med Gunhild Jensdatter Sandstad. Nå bar det i retten. På tinget forklarte han at han i tjue år hadde vært gift med Ingeborg Olsdatter, som nå var 82 år. Hvor gammel Abel var, får vi aldri vite, men i følge hans meritter, må vi tro at han var atskillig yngre. Han ble dømt til å miste sitt hode ved sverd. Hor var et alvorlig brott i de dager.

Abel anka til lagmannsretten og saka ble behandla i trondheim. Nå kom det imidlertid også opp at han hadde hatt et barn med Eleonora Munch i Stjørdalen sju år før. Han erkjente å ha hatt "legemlig omgjengelse" med henne, men presiserte at det hadde hendt bare en gang. Far til barnet trodde han ikke at han var, det stemte ikke med tida. Retten fant at dette kom ut på ett, det var handlingen som telte, og dødsdommen ble stadfesta.

Nå søkte Abel Andersen Kongen om nåde. Mens han venta på resultatet var han ikke arrestert. Hverken tinglagets lensmann, eller andre lensmenn i Fosen hadde arrester, ifølge futen. Lensmannen i tinglaget var dessuten ugift og hadde ikke høve til å holde Abel i pensjon. Ventinga tok hardt på Abel og han oppførte seg slik at grannene ble engstelige. De klaga til futen, som beordra Abel ført til Trondheim. 10.okt. 1745 ble han satt i Finnstukjelleren under rådhuset. Kongen omgjorde dødsdommen til livsvarig straffarbeid i Munkholmen festning, og 26. februar året etter ble han tatt ut av Finnstukjelleren og levert over til militærvakta, for "at arbeide i jern sit liivs tid".

Beret Jensdtter solgte gården i 1745 til sin svoger Ole Jonsen Røsholt. Så vidt en kan skjønne, var han også handelsborger i Trondheim, og bodde aldri på Sandstad. Med i salget fulgte 2 hester, 11 naut og 11 småfe, likeens sandstad-saga. Jøsnøya, som Ole Larsen i si tid kjøpte, solgte også nå enka til Ole Jonsen Røsholt.

I 1747 solgte Røsholt til sokneprest Ludvig Friedrich Broch heile gården, 2 øre 12 mkl. i landskyld. Med i salget fulgte 18 tylfter sagtømmer, sag, kvern og kvernhus, innhøsta avling, 2 hopper, 13 storfe, 8 sauer, 16 geiter, plassrommet Haltland og bygselsbruket Sandstadvika. Hjortejakta var nevnt blant gårdens såkalte "herligheter".

Sokneprest Ludvig Frederich Broch forlangte i 1752 takst over husa på Sandstad. Sorenskriver Andreas Jessen oppnevnte Tollef Sandstadvika, Tollef Sætra, Rasmus Fjellværsætra, Anders Ingebrigtsen Bremvågan, Nils Eide og Ole Jonsen Hanekamvika som takstmenn, og oversatt til et mer moderne språk ser taksten slik ut:
1. Dagligstua, med et lite bislag utafor, hadde to halvdører med fire dørjern, ei dør innafor med klinke og to dørjern. Under trappa i dagligstua var det to små skap, hver med dør og hengsel for. Taket var reparert av soknepresten og så godt som nytt, verdien ble, med det som soknepresten hadde oppgitt å ha kosta på, anslått til 7 rdr. Kjøkkenet hadde soknepresten ført opp fra nytt av med loft og golv, likeens ei trapp opp til loftet. Skorsteinsmuren opp til loftet var reparert og nyoppmurt og takstmennene antok at dette hadde kosta med arbeidslønna og materialene det presten hadde oppgitt, nemlig 30 rdr.
2. Ei sengestue med grøtomn og to fag "brøstfældige" vinduer, en liten gammel skorstein, som sto til nedfals, 2 dører, den innerste med lås, den ytterste med klinke, taksert til 2 rdl.
3. Et stabbur med loft, lås og hengsler for ytterdøra, loftet bygd fra nytt av for noen år siden, underdelen av stabburet var imidlertid gammelt og ble taksert til 2 rdr.
4. En liten nedråtna kjeller, døra forsynt med gammel låås og hengsler, gammelt, forfallent tak, taksert til 2 rdr.
5. En eldgammel, "til nedfals stående og gandske forrådnet" borgstue, som ble taksert til 2 rdr.
6. Det nordligste fjøset med ti båsrom, ble etter den tilstanden det var i, taksert til 4 rdr.
7. Det mellomste fjøset, også med ti båsrom, der novene var nedrotna, ble taksert til 2 rdr.
8. Hestestallen med høystål under samme tak sto på en skredbakke og ville gli nedover denne. tømmeret var råttent, takst 2 rdr.
9. Et nytt høystål som soknepresten hadde bygd, ble antatt å koste omkring 10 rdr.
10. Låven, med kornstål på hver side, sto til nefalls, takst 8 rdr.
11. Saga, med dsgblad og kamhjul alt med jern og trosseer av tau, sagbygningen tekket med bak, renne og det soknepresten hadde kosta på ble taksert til 30 rdr.
12. Et naust ved sjøen, åtte favner langt og fire famner bredt, med taskelås og nævertak, taksert til 12 rdr.
13. Et bekkekvernhus tekt med bak, ble taksert til 2 rdr.
14. Et gammelt sommerfjøs, tekt med bak, der soknepresten hadde bekosta båsene og golvet, ble taksert til 3 rdr.

De to oppsitterne må i denne tida ha bodd i samme våningshus. Oppsitteren i Sandstadvika hadde hus for seg sjøl, som også hørte jorddrotten til.
Soknepret Borch var en aktiv mann. Han ville utnytte skogen på de benifiserte bruka Tranvikan og Budalen, og fikk i 1759 bevilling til å flytte Sandstadsaga til Kaldklovan, og fra nå av ble den kalt Stiksdalssaga. Det tok tjue år før den atter kom tilbake til Sandstad.

8. Ola Mortensen bygsla den ene halvparten av Sandstad mens Broch stod som eier av gården. Han er muligens identisk med den Ola Mortensen som døde i Haltlan i 1781.

9. Nils Fredriksen Belsvik bygsla den andre halvparten av Sandstad mens Broch var jorddrott, og han dreiv denne til han flytta til Nordgården Strand. Det er fortalt om slekta der.
Da sokneprest Borch ble utnevnt til sokneprest i Nærøy, solgte han Sandstad til oppsitterne Ola Mortensen (8) og Nils Fredriksen (9). Skjøtet er datert 30.12.1765. Året etter solgte de imidlertid gården til generalforvalter Gerrit Hornemann og Knut Thode. Ola Mortensen flytta til dattera i Haltlan og Nils Fredriksen til Strand.

10. Jens Larsen tok trolig over som leilending i den tida Ola Mortensen og Nils Fredriksen forlot gården. Da Hornemann og Thode solgte til Erik og Ola Jonsen Jøsnøya, flytta Jens Larsen over til plassrommet Haltlan.

I 1773 solgte Gerit Hornemann og Karen Margrethe Lyche, enka etter Knut Thode, gården til Erik og Ola Jonssønner Jøsnøya. retten til Stiksdalssaga og tømmerhogst i Tranvik- og Budalsskogen fulgte med i salget. I 1779 flytta saga tilbake til Sandstad igjen, og da ser retten til hogst i Tranvik- og Budalsskogen ut til å ha opphørt for eierne av Sandstad.

Erik og Ola dreiv saga, trolig også kverna og hogde en del sagtømmer i Sandstadskogen. I 1794, etter at Erik var død, attesterte Ola Jonsen og Peder Jonsen, gift med enka etter Erik, at det bare var skåret 16 tylfter av det tillatte kvantum. Ola Jonsen betalte kvernskatt i 1799.

Da Ola og Erik Jonssønner kjøpte gården, måtte de gå med på å levere en stor hjort til selgerne hvert år ved mikkelsmess, så lenge de levde. Ola og Erik delte gården mellom seg i to like store deler, Nordgården og Sørgården (senere Stubgården), hver på 1 øre og 9 mkl. Sandstadvika hørte med og var fremdeles bygselbruk.

------


OpenStreetMap

Adresse : Breddegrad: 63.52270007108231, Lengdegrad: 9.096368551254272


Media

Bilder
Flyfoto: Sandstad
Flyfoto: Sandstad
Flyfoto Sandstad kirke og omegn: Naustholmen i forgrunnen, deretter Kalvøya og så Aunøya(skogfylt øy). Så Strandaskjæra, Kjeøya, Vedøya, Stora og Leksa. Muligens Stor-Fosna og Ørlandet lengst bak. På Hitra sees Hestviklandet lengst bak.

Fødsel

Treff 1 til 50 av 184

1 2 3 4 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 (Rafaelsdatter) Hansen, Hanna  6 Mar 1867Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I60277
2 Aalmo, Eva Antonette  13 Aug 1944Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28718
3 Aalmo Klingenberg, Lars Alfred  28 Aug 1975Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I39797
4 Andersdatter Lykken, Gudlov  23 Feb 1919Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I74521
5 Andersen, Arnt Olav  12 okt 1955Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24496
6 Andersen, Aslaug Elisabeth  18 Jun 1916Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13926
7 Andersen (Klakken), Iver  15 Aug 1862Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I47942
8 Andersen Badstuvik Sunde, Olaus  28 Feb 1854Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I67268
9 Andreasdatter, Alvhilde Gurine Kristine  1879Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I49309
10 Antonsen Sandstad, Hans Peter  6 Mai 1888Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28019
11 Antonsen Sandstad, Johan Laurits  15 Jan 1891Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I11378
12 Arntsen, Asbjørn  8 Feb 1905Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I75217
13 Arntsen, Reidunn  25 Sep 1903Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I75216
14 Bendiksdatter Sandstad, Edvarda  11 Apr 1893Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I17084
15 Brunstad, Johanna Sofia  21 Nov 1897Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43192
16 Christie, Anna Sophie  26 Jan 1854Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I36887
17 Dahlø, Sarah  26 Mar 1986Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24946
18 Dahlø, Tor Ole  20 Sep 1983Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24945
19 Eriksen, Einar Toralf  24 Apr 1892Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43532
20 Eriksen, Ludvig Sigfred  28 Mar 1888Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24129
21 Eriksen Sandstad, Nikolai  3 Mar 1885Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43531
22 Eriksen Sandstad, Peter Ingvald  16 Sep 1877Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56978
23 Flor Lossius Strøm, Sara Kjerstina  22 Jan 1908Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I22906
24 Fredriksen, Iver  27 Okt 1826Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I70805
25 Frølich Strøm, Annine Johanna  14 Mai 1876Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I40865
26 Gjertås, Anne Olga  14 Des 1970Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I52701
27 Gjertås, Børge  14.april.1973Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I52716
28 Hafsmo, Dora  16 des 1913Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19947
29 Havnvik, Ingrid Kirsten  1960Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I29719
30 Havnvik Sandstad, Asgeir  15 Mar 1983Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I29720
31 Havnvik Sandstad, Kirsti  1988Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I29721
32 Havnvik Sandstad, Randi  1988Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I29722
33 Heggvik, Sara Kristine Flor  6 Apr 1920Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I20136
34 Hegvik, Odd Martin  30 Apr 1962Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I29658
35 Hermansen, Frode  1 Okt 1968Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I62828
36 Hermansen, Hanne Kristin  5 Apr 1971Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I62829
37 Hermansen, Hilde Johanne  26 Feb 1970Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I34157
38 Hermansen, Ingvill  23 Sep 1979Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16886
39 Hermansen, Rune  5 Sep 1966Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I25242
40 Hermansen, Torunn  16 Okt 1974Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16885
41 Herskedal, Bjørn Erling  1976Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I26495
42 Hjertaas, Arnold  26 Feb 1929Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19642
43 Hjertås, Mats  2 Des 1999Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I50834
44 Hjertås, Mia Helene  25 Aug 1994Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I42595
45 Holm, Tommy  23 Sep 1974Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28305
46 Holm, Tore  9 Apr 1971Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28304
47 Hårberg, Kristine Alvhilde  6 Sep 1915Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I63706
48 Ingebrigtsen Wold, Anton Kornelius  22 Des 1865Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13451
49 Jektvik, Inge Jomar  21 Nov 1982Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I34107
50 Jektvik, Marit Irene  6 Mar 1965Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I34096

1 2 3 4 Neste»Død

Treff 1 til 50 av 108

1 2 3 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Åshild Karin  16 Jan 2006Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I52713
2 Aalmo, John  19 Jul 1981Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28717
3 Aarli, Othelie Tobiasdotter  23 Jul 1959Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I15521
4 Akselsen, Åse Marie  1 Aug 1995Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16724
5 Andersen Sagen, Albert Olaus  6 Feb 1954Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I41563
6 Andreasdatter Skaget, Anna Martha  26 Apr 1929Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28081
7 Antonsdatter Lervåg, Inger Anna Gunelie  2 Mai 1953Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19003
8 Antonsdatter Sandstad, Dagny  23 Jan 1989Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16322
9 Antonsdatter Sandstad, Gudrun Hermine  24 Feb 1990Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16175
10 Antonsdatter Vollan, Anny  28 Mar 1983Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I5662
11 Antonsen Sandstad, Fredrik Halfdan  19 Nov 1977Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16829
12 Antonsen Sandstad, Ole Bernhard  30 Okt 1979Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16376
13 Antonsen Vollan, Andreas  16 Okt 1911Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43518
14 Antonsen Vollan, Torlaug  5 Des 1959Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43516
15 Bendiksen Strand, Erik Olaus  25 Aug 1844Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19119
16 Breistrand, Anna  22 Jan 1968Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43583
17 Eilertsdatter Børøsund, Hildur Olise  2 Sep 1987Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I37096
18 Elvemo, Kolbjørn  28 Mar 2007Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I18020
19 Eriksdatter Vestgård, Louise Erike  25 Okt 1974Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I16830
20 Eriksen, Egil Nikolai  22 mai 1997Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24132
21 Eriksen, Ludvig Sigfred  5 Jul 1946Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I24129
22 Fredriksen Sandstadvik, Tollef  1823Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I18308
23 Gjertås, Anne Olga  23 Mar 1999Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I52701
24 Gjevik, Margit Johanne  13 Mai 1980Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19818
25 Gundersen, Fredrikke  1918Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I41566
26 Hansen Karvevold, Ingebrigt  23 Jun 1914Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13452
27 Hansen Siriaunet, John  3 Apr 1970Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I43578
28 Hansen Stien, John Daniel  25 Feb 1981Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13732
29 Hermanstad, Klara Oline  27 Sep 2008Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I18129
30 Herskedal, Solveig Bergljot  26 Mar 2014Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I23959
31 Herø, Asbjørn Johannes  10 Aug 1966Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I20419
32 Hjertås, Fridtjof  30 Sep 1998Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19106
33 Holm, Bjørn Albert  10 Jul 1996Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I27011
34 Ingebrigtsen Wold, Anton Kornelius  10 Feb 1958Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13451
35 Jakobsdatter Storvik, Lena  30 Sep 1983Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I7152
36 Johannesdatter, Marie Birgitte  15 Feb 1914Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13453
37 Johannesen Haugdal, Kristian Martin  6 Mar 1939Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I25078
38 Johansen Hjertås, Sten Fredrik  2 Jun 1959Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19098
39 Johnsen Haugen, Elen  11 des 1932Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I41442
40 Jonassen Moholt, Petter  16 okt 1958Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I5661
41 Jørgensen, Olaus Ingebrigt  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I80103
42 Kjørsvik, Birger Olai  5 Jun 1989Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I22867
43 Kjørsvik, Johannes  12 Sep 1977Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I5240
44 Klingenberg, Lars Alfred  1 Jun 1997Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I14058
45 Knutsdatter Kjørsvik, Olga Helene  1975Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I19101
46 Korneliusdatter Engvik, Anne Kristine  28 Jan 1950Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I12407
47 Krangnes, Anna  07 okt 2015Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I26180
48 Krangnes, Petter Ingebjørn  3 Jul 1995Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I15202
49 Kristoffersen, Hans Andreas  18 Mai 1907Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I1918
50 Kvam, Marit Johanne  21 Apr 2002Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I15207

1 2 3 Neste»Gravlagt

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Gravlagt    Person ID 
1 Andersen, Randi  9 Mai 1903Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I302
2 Larsdatter Næss, Karen Kristine  11 Mai 1911Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I18999
3 Olsdatter Sætervika, Alma Ovedie  30 Apr 1901Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13487
4 Wærenskjold, Harald Mathias  20 Nov 1896Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I39487

Arv

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Arv    Person ID 
1 (?Hansdatter) Krabbe, Birgitte  1674Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I51030

Bolig

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Berge, Oddvar  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I6394

Bosted

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Hårnes, Terje  Pr. 2014Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I12923
2 Sandstad, Lillian  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I28518

Bygselmann

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bygselmann    Person ID 
1 Andersen Grandt, Abel  1741-1745Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I42414

Eiendom

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Eiendom    Person ID 
1 Broch, Ludvig Frederik  1749-1765Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I70382

Ettermæle

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Ettermæle    Person ID 
1 Iversen Nesset, Alf Ingvald  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I8153

Gård

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Andersdatter Sandstad, Kjersti  1684-1690Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I8697
2 Larsen Bergh Sandstad, Ole  1723Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56657
3 Olsen Djupvik (Sandstad), Iver  1657-1697Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I9102
4 Pedersen Jøsnøya (Sandstad), Nils  ca 1670Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13276
5 Rasmussen Sandstad, Tørris  ca 1675Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I9111
6 Stensen Sandstad, Peder  ca 1640Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I3388

Gårdkjøp

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Gårdkjøp    Person ID 
1 Larsen Bergh Sandstad, Ole  1711Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56657
2 Olsen Bergh Sandstad, Lars  før 1690Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56656

Gårdsalg

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdsalg    Person ID 
1 Jensdatter Sandstad, Berit  1745Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56659

Notat

Treff 1 til 3 av 3

   Etternavn, Fornavn    Notat    Person ID 
1 Larsdatter Bergh Sandstad, NN  1711Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I56658
2 Sandstad, Anne  1657Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I3390
3 Tollefsen Sandstad, Niels  1711Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I13278

Skifte

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Skifte    Person ID 
1 Olsen Jøsnøya (Mære), Jon  17 Aug 1775Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I8944
2 Rasmussen Sandstad, Tørris  12 Jul 1684Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra I9111

Bolig

Treff 1 til 9 av 9

   Familie    Bolig    Famile ID 
1 Antonsen Vollan / Skaget  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F12696
2 Hansen Karvevold / Johannesdatter  1860Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F4890
3 Ingebrigtsen Wold / Korneliusdatter Engvik  1900Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F4891
4 Johansen Hamna / Olsdatter (Aksethamna)  1751 TIL 1772Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5397
5 Lervik / Bonde  1998Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5381
6 Lillemo / Hartviksdatter Dombu  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5690
7 Lund / Strand  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5520
8 Moholtan / Sandstad  Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5821
9 Østmark / Seehuus  1996Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F6194

Bosetning

Treff 1 til 1 av 1

   Familie    Bosetning    Famile ID 
1 Berge / Opdahl  2014Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra F5912