122/006, Sandstadvika, Sandstad, Hitra

Sandstadvika, 122/006, Sandstad, Hitra

Gnr. 122 bnr. 5 i Hitra kommune (Tidligere gnr.56)

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s.
290-291:
"Sandstadviken, gnr. 56 bnr. 6, på sørsiden av Hitra, ca 150 m fra kirken. Postadresse Sandstad. Areal 80 da, derav 40 da dyrket mark, 430 da produktiv skog. Hovedbygning oppført ca 1700 av laftet tømmer i 1 1/2 etasje, 90 m2, 6 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført ca 1880 av laftet tømmer, låve samme år av tømmer og bindingsverk. Branntakst 35.000. I slektens eie siden 1930, til nåværende eier i 1932. - Eier: bestyrer John Aalmo f. 7.8.1902 i Stangvik, Nordmøre. Foreldre Gjertrud og Ole L. Aalmo. I 1934 gift med Gunhild Ratchje f. 10.4.1908 i Hitra. Foreldre Ingeborg og Anton Ratchje. Barn: pleiedatter Eva f. 13.8.1944. Eieren innehar forskjellige tillitsverv. Bl.a.ordfører og medlem av fylkestinget. Gården er forpaktet bort."

------

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Sandstadvika på s. 276-281 :

Sandstadvika ligger sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt mot Aunøya og fjella i Hemne og Snillfjorden. I sør grenser den mot sandstadsundet, i vest mot Nerigården Sandstad, i øst mot Sandstadmoa og Vikahalten, i nord mot fylkesvegen og Moholtan. Det er sand- og myrjord.

Utskiftinga i 1955 viser at det er 35,6 mål dyrka mark, totalt er eiendommen på 1447,7 mål, derav 886,8 mål barskog.

Sandstavika er et gammelt bruk, som vi kan følge sikkert fra midten av 1600-tallet. Det var lite, landskylda var 12 mkl., men det lå ved sjøen, med lett adgang til fiske. Samme ætta bodde der i omkring 200 år, så en må gå ut ifra at de både likte seg og hadde det etter måten bra. I daglig tale ble bruket kalt Vikja, det har aldri vært plassrom, og den første bygsleren vi kjenner var Tollef Stensen. Han var født på Sandstad og tok over bygselen av Sandstadvika samtidig som broren Peder Stensen tok over bygselen av en større part av hovedgården Sandstad. Tollef betalte kvegskatten i 1657, men vi må gå ut fra at han hadde tatt over bruket ei god tid før, for buskapen var etter måten stor.

Landskylda var kanskje i minste laget for i 1668 var framlegg til ny landskyld 1 øre. Den ble imidlertid ikke heva. Forslag til korntiend var 2 skjepper og kvernskatten 6 skilling. Vi ser således at Sandstadkverna var til felles bruk oppsitterne i mellom.

Ved skifte etter Tollef Stensen i 1690 ble det registrert 3 sølvskjeer og ei børse i buet. Det tyder neppe på velstand, snarere på velstående aner. Faren, skipper og leilending Sten Sandstad satt trolig godt i det.

Nils tok over bruket etter faren. I 1711 betalte han skoskatten, men allerede samme året ble sønnen Tollef ført som bruker av gårdens 12 mkl. Vi må således gå ut fra at Nils døde i 1711.

Tollef var lagrettemann i Hemne tinglag. Under matrikuleringa i 1723 var han bruker av gården, og han satt trolig med den til sønnen Anders tok over i den tida han gifta seg. Vi har ingen bygselskontrakt å holde oss til, men det var gjerne slik.

Anders var også lagrettemann, vurderingsmann ved skifter og ellers en akta mann i tinglaget. Han drev gården til sønnen Fredrik fikk bygselskontrakt fra Erik og Ola Jonssønner Sandstad 29. mai 1779.
Fredrik Andersen dreiv gården til han døde.

I 1816 bygsla Anders Fredriksen Sandstadvika av Anders Tollefsen Resell på Sørgården (Stubgården) og Ola Larsen på Nordgården. Bygselavgift var 4 spd. i året og to dagers pliktarbeid til hver av jorddrottene i slåttonna og skjæring av en halv mæling åker til hver av dem i skuronna. Vi har ingen bygselskontrakter til sammenlikning, men det er mulig at denne var en gjentaking av tidligere kontrakter. Anders kunne også ta tømmer i skogen til vedlikehold av husa og til nybygging.

I 1832 var det skifte etter Anders Fredriksen og han etterlot seg 10 spd., 3 ort og 13 skilling til deling mellom enka og barna.

Det ser ut som enka dreiv gården i mange år, trolig ved hjelp av sønnen Fredrik. Først i 1841 kom det en ny bygsler, Ole Olsen Akset. Han fikk det året bygslesbrev fra løytnant Fredrik Stub på Stubgården. Lars Olsen Neristua og Fredrik Olsen Oppistua Sandstad. Bygselsavgifta var 40 spd. en gang for alle, arbeidsplikt 6 dager i året, halvparten på Stubgården og resten delt på Ner- og Oppistua. Ole Olsen fikk rett til å hogge ti famner ved av nedfallstrær og rett til å ta 6 sommerlass høy i Sandstads utmark. Husa hørte jorddrottene til, bygsleren hadde plikt til å vedlikeholde dem med trematerialer fra Sandstadskogen

Anne Gabrielsdatter fikk kår i Sandstadvika, og bodde der enda i 1865, men seinere bodde hun hos sønnen Nils i Saga, og der døde hun.

Ved makeskifte i 1852 fikk Otto Stub heile Sandstadvika, mens Lars og Fredrik Olssønner fikk hans part i plassen Haltland.

Ole Olsen holdt det gående som bygsler til 1878. Da ga Otto Stub han og kona kår av Sandstadvika. Det var ikke så rent lite heller, 2 tønner havre, 1/2 tønne bygg, av det beste som ble avla på gården, 3 tønner poteter, hausta, heimkjørt og forsvarlig lagra i kjelleren, for til ei kårku og tre sauer, fritt rom i kammerset, brennfang heimkjørt og innbåret, adgang til buret og enerett til å bruke det lille naustet. I tilfelle skrøpelighet skulle de ha full pleie. Men for at pleien ikke skulle hvile for tungt på Stub eller oppsitteren fikk kårfolka rett til å ha et "kvinnemenneske" hos seg. Med til kåret hørte også et stykke kårjord.

Nå solgte Otto Stub Sandstadvika til Bremer Moholdt.
Bremer Moholdt fikk skjøte fra Otto Stub i 1883, men hadde overtatt gården før, trolig i 1878. I 1882 utstedte han festebrev til Aleksander Ellefsen og kona Margrete Olsdatter.

Etter at Bremer døde, dreiv sannsynligvis Aleksander Ellefsen og kona bruket til Kristian Øyen kjøpte det. Han fikk skjøte i 1905, men hadde trolig tatt over litt før.

Kristian Øyen hadde drevet handel på Bakken i Børøysund. Etter konkurs flytta han til Sandstadvika, som han kjøpte i sønnen Jakob Werners navn. Han skyldsatte også et stykke av gården under navnet Brannan i sønnen Werners navn. Dette fikk ingen praktisk beydning. Brannan fulgte Sandstadvika under seinere overdragelser. Kristian Øyen var en hendt og driftig mann, og han bygde på våningshuset i Sandstadvika.

I 1913 solgte Kristian Øyen gården til Bernt Magnus Berntsen, som betalte 5000 kroner for Sandstadvika, og 1000 kroner for Brannan. Kristian Øyen var tolloppsynsmann og flytta til Trondheim. Om slekta, se Bakken, Børøysund.

Berntsen dreiv Sandstadvika noen år, men prisen på eiendommen hadde trolig vært i høyeste laget. Det ble vanskelig økonomisk.
I 1923 solgte han parsellen Bergheim til svogeren Halvdan Sandstad, som bygde hus der. I 1930 kjøpte lærer Ole L. Aalmo Sandstadvika. Berntsen utvandra til Amerika, mens kona ble tilbake og bodde hos svogeren på Bergheim.

I 1936 overdro Ole l Aalmo gården til sønnen John, som flytta dit. Han dreiv gårdsbruket, men var også handelsstyrer. Han var gjennom årrekker ordfører, og møtte som varamann på Stortinget en kortere periode. I 1959 solgte han til Odd Hegvik og flytta til Trondheim.

Odd Hegvik kjøpte gården i navnet til sønnen Bjørn Johannes. Hegvik var en aktiv mann, som dreiv gården godt i den korte tida det var han forunt å drive den. Han dyrka også adskillig nyland, og det var trolig under dette arbeidet han omkom ved en traktorulykke.

-----

Breddegrad: 63.52290097228234, Lengdegrad: 9.102280139923096
Fødsel

Treff 1 til 36 av 36

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Aalmo, Eva Antonette13 Aug 1944122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI28718
2 Andersdatter Sandstad, Anna1761122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11592
3 Andersdatter Sandstad, Beret1748122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11586
4 Andersdatter Sandstadvik, Andrea19 Jan 1817122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI14940
5 Andersdatter Sandstadvik, Barbro1825122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI605
6 Andersdatter Sandstadvik, Gurina1813122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18287
7 Andersdatter Sandstadvika, Malena1751122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11333
8 Andersdatter Sandstadvika, Randi1758122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI16855
9 Andersen (Oldervik), Fredrik12 Des 1810122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI441
10 Andersen Sandstad, Nils3 Aug 1819122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18289
11 Andersen Sandstadvik, Fredrik1750122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18295
12 Andersen Sandstadvik, Johan Bernhard1848122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43341
13 Andersen Sandstadvika, Tollef1755122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11590
14 Fredriksdatter Sandstadvik, Anne1787122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18305
15 Fredriksen Sandstad, Anders1772122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18285
16 Fredriksen Sandstadvik, Jakob1784122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18278
17 Fredriksen Sandstadvik, Tollef1787122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18308
18 Hafsmo, Hans Konrad6 Mar 1904122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI19942
19 Hafsmo, Peder Sigbjørn8 Mar 1902122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI19941
20 Hafsmo, Solveig3 Nov 1900122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13735
21 Jonasdatter Moholtan, Sara Maria25 Apr 1862122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI20096
22 Jonasen Gården, Andreas Olaus20 Nov 1855122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43340
23 Jonassen Moholt, Erik Olaus14 Apr 1850122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11439
24 Moholtan, Erik Jonassen1850122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI16386
25 Nielsen Sandstad, Tollefca 1690122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13284
26 Olsdatter Sandstadvik, Kjerstina2 Jun 1823122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI50382
27 Olsen Sandstadvik, Gabriel5 Apr 1822122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI50268
28 Sandstad, Arne Henry26 Jan 1920122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI7628
29 Sandstadvika, Berit Andersdatter1755122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI54087
30 Steensen Jøstenøy, Bent1678122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3382
31 Tollefsdatter Sandstad, Ane122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13280
32 Tollefsdatter Sandstad, Lisbet122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13279
33 Tollefsdatter Sandstad, Maren122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13281
34 Tollefsen Jøsnøya (Sandstadvika), Stenca 1643122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3386
35 Tollefsen Sandstad, Andersca 1723122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13290
36 Tollefsen Sandstad, Nielsca 1649122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13278
Død

Treff 1 til 20 av 20

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Halsvik, Beret1770122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13285
2 Andersdatter Sandstad, Beret1778122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI11586
3 Andersen Sandstadvik, Fredrik7 Okt 1812122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18295
4 Andersen Sandstadvik, Johan Bernhard1848122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43341
5 Andersen Sandstadvik, Jonas10 Sep 1868122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43337
6 Ellefsen, Aleksander1916122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43350
7 Fredriksdatter Lian, Ane1785122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI16795
8 Fredriksen Sandstad, Anders1831122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18285
9 Heggvik, Odd Martin23 Okt 1961122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI20137
10 Ingebrigtsdatter, Kari/Karen1808122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI19055
11 Larsdatter, Mali1737122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13283
12 Moholdt, Bremer1893122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43346
13 Nielsen Sandstad, Tollef1752122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13284
14 Nilsdatter, Elen1695122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3391
15 Olsdatter Olsvik, Marta1896122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI27521
16 Olsen Sætervik, Anders2 Sep 1887122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI17501
17 Pedersen, Tomas1802122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI67817
18 Stensen Sandstad, Tollef1690122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3394
19 Tollefsen Sandstad, Anders1804122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13290
20 Tollefsen Sandstad, Niels1711122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13278
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Olsdatter Vedø, Stina122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI6948
Bygselmann

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Bygselmann Person ID
1 Andersen Sandstadvik, Fredrik1779-1813122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18295
2 Fredriksen Sandstad, Anders1816-1831122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18285
3 Nielsen Sandstad, Tollef1711-1752122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13284
4 Olsen Akseth, Ole1841-1878122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43344
5 Stensen Sandstad, Tolleffør 1657-ca1690122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3394
6 Tollefsen Sandstad, Anders1752-1779122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13290
7 Tollefsen Sandstad, Nielsca 1690-1711122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13278
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Aalmo, John1932-1959122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI28717
2 Heggvik, Kurt Terje1979-122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI68806
3 Heggvik, Odd Martin1959-1961122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI20137
4 Jakobsen Øyen, Christian1905-1913122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI18117
5 Moholdt, Bremer1883-1893122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43346
Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gårdkjøp Person ID
1 Berntsen, Bernt Magnus1913122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43353
Inderster

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Inderster Person ID
1 Andersen Sandstadvik, Jonas122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI43337
Notat

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Stensen Sandstad, Tollef1657122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3394
2 Tollefsen Sandstad, Niels1711122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13278
Skifte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Skifte Person ID
1 Stensen Sandstad, Tollef28 Jul 1690122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI3394
Yrke

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Yrke Person ID
1 Tollefsen Sandstad, Anders122/006, Sandstadvika, Sandstad, HitraI13290