Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, Hitra

Akset i Leilendingstida, 124/, Akset, Hitra

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Akset i Leilendingstida på s. 330-342 :
O. Rygh: Norske gårdsnavne, kan fortelle at navnet Akset kommer av åker. Ola Stemshaug hevder i "Namn i Noreg" at framvoksteren av set-gårdene i Trøndelag må ha skjedd på 600-tallet e.Kr. og fram mot slutten a vikingetida, d.v.s. før 1050. Landskylda var 1 1/2 smand smørleie eller 3 våger fiskeleie.
Fra førstninga av 1600-tallet kan vi konstatere at det var tre bruk på Akset, hver på 1 våg fiskeleie. Disse bruka hadde hvert sitt våningshus og delte fjøsrom. Jorddrotten eide våningshuset, fjøset, stallen og låven. Sjøhusa eide leilendingene sjøl, likeens andre hus som de fant nødvending å bygge. Dette var det vanlige på alle leilendingsbruk.
Akset var adelsgods og hørte Holla adelige setegård og gods til. Fra 1500-tallet av eide Bjelkeætta på Austråt dette godset. Ved søskenskifte fikk kansleren Jens Ågesøn Bjelke gården Akset, mens søstra Vibeke Nettelhorst fikk resten av de gårdene langs Innhitra som hørte Hollagodset til. Akset var trolig den beste av disse. I Jens Bjelkes jordebok 1624-26 for Austråtgodset finner vi følgende om Akset: Agseter, Fisch ...IIJ Woger. Och er nogett Diur veyde thill. Med Hiorth och Hinnde, som dog icke giffues nogett Aff, Och min kjære Moder, min Svoger och jeg Sielff lade skiude om Aarett." Dette betyr at Bjelke hadde krav på 3 våg fisk i landskyld av Akset, at Bjelke, mor hans og svogeren hans kvart år fikk brukerne på Akset til å skyte noe hjort og kolle for seg. Det ble ikke betalt skatt av den jakta som ble drevet på gården. Se forøvrig hva svogeren Gerløv Nettelhorst skriver i si jordebok samme året om jakta i hamna.
I 1661 sto fremdeles kansleren som eier, men han var da død. Enda i 1665 skreiv hans datter Dorthea Bjelke under på et dokument vedrørende eiendommen. Fra da av der det ut som om godseieren på Storfosna hadde overtatt godset. Allerede i 1657 finner vi Akset nevnt i Storfosen jordebok, men Bjelkeætta hadde enda hand og hanke over Storfosen gods. Det var trolig omkring 1665 eller deromkring at godseierne på Storfosna tok over de gårdene på Innhitra som hørte Bjelke til, deriblandt også Akset.
Den siste av godseierne på Storfosna, Fredrik Nannestad solgte i 1798 gården Akset til utliggerborgeren Daniel Strøm på Aunøya. I 1813 solgte han den til sønnen Erik Strøm i Hamna, som i 1825 overdro den til sønnene Nils og Steen Erikssønner, den første var gårdbruker i Hamna, den siste var gjestgiver i Kaldkløvan, seinere gårdbruker på Balsnesaunet. I 1834 fikk Nils Strøm i Hamna eiendomsretten til Akset ved makeskifte mellom brødrene, og i 1860-åra solgte han Aksetgården til sønnene Johan, Daniel og Nils, som overtok hvert sitt bruk som sjøleiere.
Hjorten trivdes i Aksetskogen og har alltid vært et verdifullt innslag i faunaen. Også Storfosen jordebok 1657 har et notat om dette: "Et dyreskøtteri hafuer været paa Hitteren, faaes nu næsten intet, derover hafuer Bønderne paa Akset gemenligen været skjøttere". Det var leilendingene på Akset som skaut den hjorten jorddrottene sikra seg på Hitra.
I. Torkjell var leilending i 1610, og han hadde 2 drenger som betalte skatt av full lønn.
II. Sjur Akset bygsla i 1610 halvparten av Akset. I 1623 betalte han kvernskatt og fins også nevnt i lensskattelistene i 1626.
III. Nils Akset bygsla en mindre part av gården i 1610 og er siste gang nevnt i 1631/32.
IV. I 1626/27 bygsla Tollev en mindre part av gården, seinere er han ikke nevnt.
V. Ola Tomassen betalte kvernskatt i 1623. I 1631/32 leverte han 2 skjepper korn i tiend og er nevnt i lensregnskapet siste gang i 1638.
VI. Anders var leilending i 1638. Det var trolig enka etter han som sto i lensregnskapet samme året og året etter.
VII. Lars Fredriksen hadde tatt over ei våg fiskeleie av gården før 1637, og satt således med en tredjepart. I 1638 betalte han båtsmannsskatt, i 1645 koppskatten for seg, kona, drengene Tarald og Størker og tjenestejenta Karen. Han fikk i 1670 bot for "brevbrudd" d.v.s. overtredelse av kongebrev. Hva denne forseelsen besto i, får vi ikke vite. I 1670 overtok enka bygselen. Lars Fredriksen var født omkring 1609, død 1670. Gift med Bergitta, død etter 1670. To sønner: Ola født omkring 1642, Jon født omkring 1650.
IIX. Tore Gundersen bygsla 1 spann eller 2 våger fiskeleie og er nevnt i lensregnskapet 1640/43. I 1645 betalte han koppskatten for seg, kona, 2 sønner og 2 døtre. Vi finner han i prestens manntall 1664, og i matrikkelen 1668. Også Tore Gundersen fikk bot for "brevbrudd" i 1670. Han falt fra i førstninga av 1670-åra. Tore Gundersen, født omkrinng 1602, gift med Kirsten (Kjersti). Barn: Iver, Lars, Anne, Marit.
IX. Hans Olsen født omkring 1919, bygsla omkring 1670 2 øre. Han sto i tienderegnskapet i 1689. I 1684 var det skifte etter hans kone Beret Sjursdatter. Felles barn var Ola og Barbro. Kona hadde fra et tidligere ekteskap sønnen Ola Jonsen født omkring 1650. (se Balsnes III).
X. Lars var oppsitter i 1661. i 1679 leverte han 4 skjepper korn i tiend. I 1685 finner vi han i amtsregnskapet, men i 1687 var Anders Larsen bygsler av hans part. (se XII )
XI. Nils Eriksen kom til Akset som leilending i 1670-åra og sto i matrikkelen til 1713. Han var fra Skreddarvika (Pålsdalsvika) i Fillfjorden. Storfosen gods ansatte Nils Eriksen som lensmann for sine eiendommer på Innhitra, og han opptrådte som sådan i saker mellom jorddrotten og oppsitterne. Nils Eriksen født omkring 1649, navnet på kona er ukjent. Barn: 1. Erik født omkring 1679. 2. Gjertrud, 1. gang gift med Jon Arntsen (XIV), 2. gang gift med Mats Andersen (XVI). 3. Kirsten, nevnt i skifte etter (XIV) Jon Arntsen.
XII. Anders Larsen var oppsitter fra 1685 og bygsla 1 øre, 12 mkl. Han kan være sønn av Lars (X). I 1712 betalte han krigsstyrsskatt, og han satt som leilending fram til 1720. Anders Larsen f. omkring 1645, navnet på kona er ukjent. Barn: 1 Lars, neste bruker, (se XIII). 2. Peder.
XIII Lars Andersen, født omkring 1677 bygsla 1 pd. 12 mrk. fiskeleie umiddelbart før 1701, og satt med bygselen i 1705. Det var muligens denne parten som lå øde i 1715.
XIV. Jon Arntsen har vært bygsler av en liten part av Akset, eller kanskje han helst dreiv sammen med svigerfaren Nils Eriksen (IX). Han er ikke nevnt i matrikkelen, så det siste er mest sannsynlig. I skiftet etter han i var det i hvertfall buskap, ei ku, ei kvige, en sau, ei geit og en gris. Han har trolig vært bygdesmed, for det var en del smieredskap i boet. Av andre etterladenskaper finner vi ei børse, to sølvskjeer og tre sølvknapper. Av klær etterlot han seg en grå klædes kjole, en svart "kallemankes" vest, en geiteskinnsvest, et par skinnbukser, et par bukkeskinnsbukser og en rød "surses" brystduk. Forvalteren av Storfosen gods, Johan Buchard var tilstede under skiftet. Jon Arntsen, død omkring , gift med Gjertrud Nilsdatter, (datter av nr. XI), Hun ble oppattgift med Mats Andersen, som tok over bygselen av bruket (XIV). Barn i 1. ekteskap: 1. Beret, 2. Olava, 3. Dortea. Jon Arntsen har trolig hatt arbeid på Austråt, for i skiftet er det opplyst at han hadde 3 rdr. til gode av herskapet på Austråt.
XV. I fikk Anders Olsen bygselskontrakt fra forvalteren Johan Buchard på Storfosen gods på ei våg fiskeleie. I betalte han skoskatt for seg og kona. Han sto i matrikkelen for Akset i 1727, seinere er han ikke nevnt. Jon Andersen Akset, som i 1754, 35 år gammel, var innrullert i Det hefnesesiske kompani var trolig sønnen hans.
XVI. Mats Andersen fikk bygselseddel på ei våg fiskeleie i 1716, trolig det bruket Nils Eriksen (XI) og Jon Arntsen (XIV) hadde hatt. Mats var gift med Gjertrud Nilsdatter, enka etter Jon Arntsen. I 1730 var det skifte etter Mats Andersen.
XVII. Johan Olsen satt med 18 mkl. smørleie fra 1712 til han døde. Han er nevnt i kaptein Kofoeds fortegnelse over bønder i det såkalte Hefnesiske kompani. I skiftet etter han i 1730, var det 19 rdr., 1 ort og 16 skill. å dele mellom kone og barn. Buskapen var en 6 år gammel hest, 3 kyr, 3 værer, 3 geiter og 2 kje. Johan Olsen død omkring 1730, gift med Anne Andersdatter. Barn: Siri Johansdatter.
XVIII, Peder Pedersen bygsla 1 pd. 12 mrk. fiskeleie og delte sannsynligvis bruket med Johan Olsen (XVII). Han er nevnt i kaptein Kofoeds fortegnelse i 1715, og var trolig identisk med den Peder Pedersen Akset som sto oppført i Kongens restanseliste over utborga korn i 1746.
Under matrikuleringen i 1723 ble fire oppsittere nevnt, nemlig Anders Olsen (XV), Mats Andreassen (XVI), Johan Olsen (XVII) og Peder Pedersen (XVIII). Gården lå i sola, var noe tungdreven og middels kornviss, hadde skog til brensel, husbygging og sagtømmer, men ingen sæter, og heller ikke kvernbruk. Det blir nevnt at det lå ei sag til gården i 1723. Skatten ble foreslått satt opp med 3 marklag i året av den grunn.
I 1726 fikk jorddrotten Ove Schjelderup på Storfosna skåret 165 tylfter bord der. I 1733 fikk han skåret 300 bord av tømmer, hogd i Aksetskogen. Aksetsaga lå ved Sagaelva, på nordsida og like ved almenvegen. Saga var i bruk til omkring 30 år siden. Den ble da revet, men var nå i en så elendig stand at den ville ha falt ned av seg selv.
XIX. Ola sersjant bygsla ei våg fiskeleie og kom trolig til Akset før 1730. Han sto i matrikkelen i 1736, men seinere er han ikke å finne. Vi må gå ut ifra at han har vært underoffiser i Det hefnesiske kompani.
XX. Lars Pedersen satt med 1 pd. 12 mkl. fiskeleie fra 1731 til han døde i ytterste armod i 1752. I 1745 finner vi han i restanselista over utborga Kongens korn. Han delte trolig en gårdpart med Ola Jonsen (XXI).
XXI. Ola Jonsen satt med bygselen av 1 pd., 12 mrk. fiskeleie fra omkring 1731 til omkring 1745. (se XX)
XXII. I 1739 bygsla Ottar ei våg fiskeleie og satt som leilending på Akset fram til 1745. Han kan være identisk med den Ottar Akset som døde i 1764. Peder Ottarsen (XXX) var muligens hans sønn.
XXIII. Anders Bendiksen bygsla i 1736 ei våg fiskeleie, men senere finner vi ingen ting om han.
XXIV. Torber Olsen tok over bygselen av 1 pd. 12 mrk. fiskeleie i 1736, men før 1748 satt han med ei våg og da han gifta seg hette han Torber Havnen. Torber Olsen Akset, død 1749, gift med Kjersti Pedersdatter, død før 1755. Som enke ble hun gift med Isak Ellingsen (XXV). Barn 1. ekteskap : 1. Beret f. 1736, død 1751. 2. Karen f. 1737, død 1738. 3. Peder f. omkring 1738, gift med Marit Olsdatter Nesset (Amundnesset). 4. Ane f. 1740, gift med Elling Ellingsen Innerakset, gårdfolk på Akset (se XXVII). 5. Karen f. 1742, død 1769, 27 år gammel. 6. Siri, f. 1745, gift med Johannes Larsen, gårdfolk på Balsnesaunet.
XXV. Isak Ellingsen tok over både enka og bruket da Torber Olsen døde. I 1762 og 1764 finner vi han imidlertid som bruker av Skreddervika i Fillfjorden. Seinere hamna han på Balsnes. Han var trolig innerst hos en av sin kone Margrete Eriksdatter Leikvams søsken, som det var flere av på Balsnes. Isak Ellingsen f. 1725 i Snillia, Snillfjorden. Død 1768, 62 år gammel. 1. gang gift med Kjersti Pedersdatter (XIV). 2. gang gift i 1755 med Margrete Eriksdatter Leikvam, trolig død før 1767. 3. gang gift med Marta f. omkring 1732, død 1770, 38 år gammel. Barn i hans 1. ekteskap : 1. Kjersti, f. 1751, død som barn. Barn i hans 2. ekteskap: 2. Elling, død 1769, 17 år gammel. 3. Kjersti f. 1765, konfirmert i 1783. Barn i hans 3. ekteskap : 4. Margrete, f. 1768, i 1790 gift 1. gang med Jonas Jonsen Jensøya. I 1794 2. gang gift med Ola Jakobsen Mastad. De flytta til Ingeborgvika i Fillan.
XXVI. Kristoffer Pedersen bygsla ei våg fiskeleie før 1748 og er nevnt siste gang i 1766. Han bodde sannsynligvis på Nordgården. Kristoffer Pedersen Akset, f. omkring 1724, død 1786, 62 år gammel. I 1750 gift 1. gang med enka Dordi Olsdatter, død før 1764, skifte 1767. I 1764 2. gang gift med Berit Ellingsdatter Hegstadsæter, konfirmert i Hemne 1752. Hun var søster av Isak og Elling Ellingsen Akset. Barn i 1. ekteskap: 1 Per f. omkring 1751. 2. Olava f. 1753, gift med Ola Larsen Sørkvam, f. 1751, gårdfolk på Sørkvammen. 3. Ingeborg f. 1757. 4. Ane og 5 Peder f. 1760, tvillinger. Begge døde som spebarn. Barn i 2. ekteskap: 6 Doret, f. 1767. 7. Guru f. 1773, død 1775. Kristoffer Pedersens første kone Dordi Olsdatter var i sitt første ekteskap gift med Arnt Jonsen Glørstad og hadde sønnen Jon Arntsen, som bodde på Brannøya. I sitt andre ekteskap med Sten Jensen Stokkvika hadde hun sønnen Sten, f. omkring 1748. Både i 1764 og 1767 bodde han som innerst på Innerakset.
XXVII. Elling Ellingsen tok i 1747 over bygselen av 1 pd. 12 mkl., trolig halvparten av Midtigården Akset. Da han døde ble enka oppattgift. Hennes andre mann bygsla bruket. Han satt som leilending til sønnen Anders tok over. Svogeren Nils Øverdalen var verge for dattera Kjersti under skiftet etter hennes første mann. Elling Ellingsen Akset f. 1727 på Hegstadsætra i Snillfjorden, død 1767, i 1756. I 1756 gift med Ane Torbergsdatter Akset, f. 1740, død 1811 (XXIV). Ane Torbergsdattter ble 2. gang fift med Ola Larsen Rottem, f. omkring 1746 i Hemne, død etter 1818. Barn i 1. ekteskap : 1. Kjersti f. 1758, 1. gang gift med Lars Pedersen Lian, gårdfolk på Sørgården Akset (XXX). Barn i 2. ekteskap : 2. Gjertina f. omkring 1769, gift med Johannes Johansen, f. omkring 1779 på Hemnskjela, innerster på Akset. 3. Ingeborg f. omkring 1772, gift med Ole Olsen Eid, gårdfolk på Eid i Fillfjorden. 4. Anders f. omkring 1780, gift med Ingeborg Olsdatter Ulvågan, gårdfolk på Midtigården Akset (XXXVI). 5. Lars f. 1783, gift med Karen Gabrielsdatter Røg Utseth, gårdfolk på Børøya.
Det var mange av Ellingsen Aksets søsken som kom fra Snillfjorden til Hitra. Siri var gift med Nils Olsen Øverdalen. Ragnhild med Ole Olsen Sørkvammen, Isak (XXV) med enka Kjersti Pedersdatter Akset, Guru med Hans Jonsen Hegstadsæter som overtok bygselen av et bruk på Akset (XXVI). Ellings far, Elling Ellingsen Hegstadsætra, endte også sine dager på Akset i 1782, 83 år gammel.
XXVIII. Hans Jonsen og Guru Ellingsdatter satt som leilendinger på Akset i 1762. I 1764 finner vi dem som husmannsfolk i Båtsvika under Balsnesaunet. Hans Jonsen, trolig fra Venna i Snillfjorden, f. omkring 1716, død 1765, 50 år gammel. Gift med Guru Ellingsdatter Hegstadsætra, f. 1721 i Snillfjorden, død 1776 i Vikan under Fillan. Barn: 1. Elisabet f. 1745, gift med Jakob Knutsen Utset, gårdfolk I Oldret under Utset. 2. Elling f. 1748, leilending i Vikan under Fillan. 3. Jon f. 1750. 4. Hans, leilending på Akset (XXXI). 5. Knut f. 1755, leilending i Nord-Leirvågen, Fillan. 6. Ragnhild f. 1758.
I 1764 satt det ei enke på bruket som leilending. Hun het Mali Pedersdatter og var trolig identisk med den Mali Akset som døde i 1780. Vi vet ikke hvem hun hadde vært gift med, men hun hadde barna: 1. Paul Olsen, 2. Jens larsen, muligens identisk med Jens Larsen Saga, f. omkring 1734. 3. Malena, 4. Ane, 5. Ola.
XIX. Ola Pedersen var oppsitter på Akset under ekstraskatten i 1762 og 1764. I 1764-1767 ble han ført på restanselista over samme skatt. Ola Pedersen Akset, født omkring 1708, død 1783, 76 år gammel. Gift med Siri Knutsdatter, født omkring 1728, død 1803, 85 år gammel. Barn: 1. Lisbet, født omkring 1749. 2. Peder, født omkring 1754, neste bruker.
XXX. Peder Ottarsen satt trolig med halvparten av Sørgården Aksset før 1785. Peder Ottarsen Akset, f. omkring 1758, død 1785, 27 år gammel. I 1781 gift med Kjersti Ellingsdatter Akset, f. 1758, død 1811. Hun ble oppatgift med Lars Pedersen Lian, f. omkring 1762 i Hemne, død 1827. Som enkemann ble Lars Pedersen gift med Eli Kristoffersdatter Sandvik fra Snillfjorden. Barn i Kjersti Ellingsdatters første ekteskap : 1. Ottar f. omkring 1781, muligens død før 1795. Barn i hennes 2. ekteskap : 2. Peder, f. omkring 1794, død 1800. 3. Ola, f. 1796, 1822 gift med Katarina Gabrielsdatter Jevikåsen, plassfolk i Jevikåsstien.
XXXI. Hans Hansen var leilending fra omkring 1780 og må trolig ha sittet på Midtigården med ei våg fiskeleie. Hans foreldre (se XXVIII). Da han døde gifta enka seg oppatt med Johan Gabrielsen, som bygsla halvparten av gården i 1794. Denne satt han med til svigersønnen Abraham Larsen tok over i 1803 (XXXV). Hans Hansen Akset f. før 1753, død før 1794, gift med Ane Ottardatter f. omkring 1746. Hun ble 2. gang gift med enkemannen Johan Gabrielsen Å fra Snillfjorden f. 1758. Barn i hennes 1. ekteskap: 1. Ola f. 1777. Han levde under skiftet i 1794, men døde før 1806, trolig ugift. 2. Malena, f. 1780, i 1829 gift med Johan Olsen Jevika, f. omkring 1789 i Jevika, Fillfjorden. Hun hadde barnet Ola, f. 1808 med Ola Knutsen Hamna. Ola ble gift med Anne Johansdatter Akset og satt som gårdmann i Sandstadvika. 3. Jonetta, f. 1782, gift med Abraham Larssen (XXXV), gårdfolk på en part av Midtigården Akset. 4. Hans, f. 1788, sjømann. Med Ingeborg Mikkelsdatter hadde han barnet Hanna f. 1811. Hun ble gift med enkemannen Hans Knutsen Strømsnes eller Fætten under Akset på Fjellværøy. Fra et tidligere ekteskap i Snillfjorden brakte Johan Gavrielsen med seg datttera Beret, f. omkring 1793. Hun ble gift med rennbyggen Jens Jensen, f. 1801. De var husmannsfolk i Storvika under Akset.
XXXII. Ola Audensen bygsla fra 1777 Nordgården etter Kristoffer Pedersen (XXVI), og satt med den til Knut Tørressen (XXXIX) tok over som leilending der i 1827. De siste åra dreiv han samme med sønnen Auden. Ola Audensen f. 1754 på Balsnesaunet. Gift me Gunhild Trondsdatter, f. omkring 1748. Barn: 1. Ola f. 1777, død 1815. 2. Auden, bruker sammen med faren (XXXIII)
XXXIII. Auden Olsen Akset dreiv som før nevnt sammen med faren (XXXII). Han satt med heile bruket alene da faren ble gammel, og tok trolig over da han gifta seg. Han dreiv til Knut Tørresen (XXXIX) tok over. Da forlot Auden Olsen Aksetgården. Auden Olsen Akset, f. omkring 1787, i 1820 gift med Kristine (Kjersti) Andersdatter Sæter, f. 1796 på Sætra (Kåldsætra). Barn: 1. Ane f. 1822, gift med Ola Andersen, strandsittere på Storaparten, Vedøya. 2. Ola f. 1824. 3. Andreas f. 1827, gift med Marit Olsdatter Strand (Sørgården), gårdfolk i Lian, Utsetgrenda.
XXXIV. Peder Olsen tok over den halvparten av Sørgården Akset som faren Ola Pedersen hadde sittet med, (XXIX) og dreiv den til Jon Jonsen By (XXXVII) overtok bygselen av heile Sørgården i 1818. I skiftet etter kona i 1815 var boet falitt, og Peder tilbrakte alderdommen på legd. Peder Olsen Akset, f. 1754, død 1830. I 1792 gift med Mali Ottarsdatter, f. 1761. død 1814. Barn: Marta, f. omkring 1794. 2. Malena f. omkring 1796. 3. Ane, f. 1799, trolig identisk med den Ane som i 1840 ble gift med Klemet Haftorsen Vollan fra Børsa.
XXXV. I 1803 fikk Abraham Larsen Stolpnessætra bygselbrev fra Daniel Strøm på halvparten av Midtigården Akset, den parten Johan Gabrielsen (XXXI) hadde sittet med. Bygselbrevet hadde 4 punkter: 1. Å betale de Kongelige skatter og avgiftene til jorddrotten, 2 tdr. 2 ort i penger i året. Arbeidsplikta var 3 dager, som kunne bli omgjort til 2 ort i penger. 2. Åholde husa i åbotsfri stand, dyrke og rydde jorda, frede og oppelske skogen og ikke hogge i den. 3. Ikke drive jakt på gårdens vald eller andre steder som hørte jorddrotten til. 4. Ikke avhende eller selge noen av grdens produkter uten først å ha tilbut jorddrotten dem. Abraham Larsen dreiv gården til Rasmus Mikkelsen Berbu (XXXX) tok over bygselen av Midtigården i 1828. Abraham Larsen Akset, f. 1771 på Vastøya i Hemne, død 1847, 80 år gammel. I 1805 gift med Jonetta Hansdatter Sørgården Akset, f. 1782, død 1859. Barn: 1. Ane Serina f. 1807, død som enke på Sandstad i 1892, i 1852 gift med Ola Larsen Budalen, f. omkring 1828 i Lesja. 2. Olava, f. 1810, død 1813. 3. Lavina f. 1814, konfirmert i 1831.
XXXVI. Anders Olsen tok over den halvparten av Midtigården som faren Ola Larssen hadde drevet (XXVII). Han ble tilplikta å underholde faren og ellers var bygdelskontrakten i den stilen Daniel Strøm pleide å bruke. I tillegg fikk Anders Olsen plikt til å holde oppsyn med krypskyttere og påse at ingen gjorde skade på skogen. På denne måten skaffa jorddrotten seg et billig, men neppe effektivt jaktpoliti. Anders Olsen var lagrettemann i Hemne tinglag. Han satt som leilending på Midtigården til han døde. Anders Olsen Akset f. 1780, død 1823, 43 år gammel. Gift med Ingeborg Olsdatter Ulvågan f. omkring 1771 i Ulvågan, Fillan. Barn: 1. Ola f. omkring 1814, gift med Anna Andreasdatter Hallarvika, f. omkring 1821 på Frøya. 2. Andreas f. omkring 1817. I 1848 gift med Anna Margrete Herøysand, f. omkring 1829. 3. Olava, f. 1818. I 1836 gift med Erik Eriksen, f. omkring 1808 i Lesja (Foldalen), husmannsfolk i Eindvika, Fjellvær. 4. Ingeborg, f. 1821. Da Daniel Strøm i 1813 overdro sine jordeiendommer til sønnen Erik Strøm i Hamna, oppdtrådte sønnen som jorddrott omtrent på samme måten som faren, og kontraktene var som kopier av farens.
XXXVII. Jon Jonsen By bygsla i 1818 heile Sørgården, ei våg fiskeleie, som Lars Pedersen (XXX), og Peder Olsen (XXXII) hadde sittet med. Jon Jonsen var skredder. Husa på gården var nå i en elendig tilstand, og han fikk pålegg om å sette den i stand. Han forlot imidlertid gården Akset, og ifølge sølegdrulla bodde han i Hemne i 1822. Jon Jonsen By var født i Orkdal og gift med Rakel Amundsdatter. Mens de bodde på Akset fikk de sønnen Johan f. 1819.
XXXVIII. Jon Jonsen Reitås bygsla Sørgården i 1823. Også han fikk pålegg om å sette husa i stand, og han flikka også litt på dem. Det var kvernbruk på Akset, og brukerne hadde en part hver av dette med i festet. Jon Reitås hadde seks dagers arbeidsplikt. Og for 16 skilling skulle han skaffe jorddrotten ei tylft sagtømmer, mot sjøl å få bordbaken. Jon Jonsen Reinås, f. 1795 i Rennebu, død 1847, 52 år gammel. Gift med Ildrid Arntsdatter Rye, f. 1801 i Rennebu, død 1899 i Hamna. Barn: 1. Ingeborg, f. omkring 1819 i Meldal. 2 Jodda, f. 1827. 3. Johan Arnt f. 1841, død 1884, ugift, seminarist, lærer i Akset skolekrets.
Da Erik Strøm i 1825 solgte eiendommene Akset, Hamna, Olsvika, Balsnes og Balsnesaunet til sønnene Nils og Sten, sikra han seg et betydelig kår. "6 tynner havre, for til 4 kyr, 6 sauer og 4 geiter som skulle røktes sammen med gårdens krøtter i Hamna. 6 tynner poteter, 5-6 famner ved og fritt husvære hørte også med. Et halvt "Dyreskjøtteri" som farmora Sara Strøm på Aunøya hadde i Hamna, skulle tilfalle kårfolka når hun falt fra.
XXXIX. Knut Tørresen Fikkegjerdet bygsla i 1827 Nordgården, som Ola Audensen (XXXII) og sønnen Auden Olsen (XXXIII) hadde sittet med. Nå var Nils og Sten Eriksønner bitt eiere av gården, og de skulle egentlig ha utstedt bygselskontrakten, men det var faren Erik Strøm som skreiv kontrakten. Knut Tørresen hadde nemlig betalt bygselsavgifta allerede mens faren hadde gården, på det vilkåret at han kunne drive jakt på Akset. Knut må ha hatt penger når han kunne sikre seg det privileget som hjortejakta i virkeligheten var. Knut Tørresen satt som leilending på Nordgården til han døde. Knut Tørresen Akset f. omkring 1777 i Meldal, død 1861, 84 år gammel. Gift med Marit Eriksdatter, f. omkring 1784 i Meldal, død 1861, 77 år gammel. Barn: 1. Erik f. omring 1810 i Meldal, død 1871, 60 år gammel, jordarbeider. Gift med Marcelia Markusdatter Mosling, f. 1838 i Breivika, Fjellvær, bodde som innerster flere steder i Sandstad sokn. Som enke ble hun i 1885 gift med Jon Pålsen Strand i Skjevikdalsmyra under Strand. 2. Ragnhild f. omkring 1812 på Finngjerdet i Meldal, død 1839. 3. Tørris f. 1815 i Meldal, død 1868, ugift, tømmermann. 4. Ingeborg f. omkring 1817 i Meldal.
XXXX. I 1828 bygsla Rasmus Mikkelsen Berbu Midtigården Akset av brødrene Nils og Sten Strøm. Dette var den gårdparten som Anders Larsen (XXXV) og Anders Olsen (XXXVI) hadde sittet med. Anders var død, men Rasmus måtte ut med kår til Abraham Larsen. Rasmus Mikkelsen Berbu fikk seks dagers pliktarbeid i Hamna i slåttonna. Ellers var han undergitt de samme forbud mot jakt og fiske som sine forgjengere. Da Rasmus Mikkelsen ble enkemann og gifta seg om igjen, flytta han i 1835 til Vedøya. Seinere ble han husma på Strandaunet under Strand. Rasmus Mikkelsen Akset f. 1786 i Orkdal, død 1846, 60 år gammel, 1. gang gift med Dordi Ingebrigtsdatter, f. omkring 1790 i Orkdal, død 1832, 42 år gammel. 2. gang gift med enka Marit Andersdattet Vedø, innergården. Barn 1. ekteskap : 1. Mikkel, f. 1819 i Orkdal, konfirmert i 1836. 2. Ingebrigt, f. 1825 i Orkdal, gift med aren Pedersdatter Børø, husmannsfolk på Utsetaukan under Utset. 3. Beret, f. omkring 1830 på Hitra, flytta i 1862 til Ørlandet. 4. Anne Kristine f. 1834, 1. gang gift med Sivert Johansen, 2. gang gift med Edvard Jonsen, bodde i Kongensvollen, Agdenes. Barn i 2. ekteskap : Anne Serine, f. 1856 og Jørgen Regine .f. 1864. Se Utsetaukan.
XXXXI. Ester Kristoffersen overtok bygselen av Midtigården etter at Rasmus Mikkelsen flytta derfra, trolig omkring 1835. Faren Kristoffersen Ellefsen hadde vært leilending på Nesset i Bjønnavågen, men da denne gården ble overtatt av ny eier, flytta han, sammen med sønnen Este, til Midtigården Akset. Esten satt som leilending til han døde. Esten Kristoffersen Akset, f. 1816 på Øysand i Melhus, død 1844, ugift.
XXXXII. Esten Kristoffersens bror Ellev Kristoffersen fikk i 1845 bygselsbrev på Midtigården. Avgifta var 2 spd. i året, 6 dagers pliktarbeid i slåttonna og 4 dagers vinterkjørnig med hest når jorddrotten krevde det. Kåret til Abraham Larsen måtte Ellev overta. Markaslått hadde han rett til på deling med de øvrige leilendingene på Akset Ellers eksisterte de vanlige forbud mot jakt på eiendommen, og mot å holde hund. I 1847 ble de tre bruka på Akset, Nordgården, Midtigården og Sørgården skyldsatt. Samme året ble Nils Strøm i Hamna og Knut Lind i Kaldkløvan enige om utmarksgrensa mellom Innerakset og Kaldklovan. Jorddrotten Nils Strøm hadde flere sønner, som nå var esla til å overta de skyldsatte bruka på Akset. Ellev Kristoffersen var leilending på Midtigårde til han, etter tradisjonen, ble drevet bort fra gården for at en av sønnene kunne få den. Ellev var en aktet mann i bygda og som lagrette - og skjønnsmann var han med på ei rekke skyldsettinger i Fillan og Sandstad. I 1870 utvndret han med sin store familie til Amerika og arbeidde seg opp til velstand som farmer. I åttiårsalderen besøkte han Norge. Bare ei av døtrene ble igjen i Norge, hun ble gift med odelsgutten i Hamna. Ellev Kristoffersen Akseth, f. omkring 1823 på Øysand i Melhus. I 1849 gift med Barbro Andersdatter Sandstadvika, f. 1825 på Sandstad. Barn: 1. Ellen, f. 1848, gift med Christopher Strøm, gårdfolk i Hamna. 2. Kristoffer, f. 1850, drukna i Trondheimsleia i 1869. 3. Anne f. 1852. 4. Anders f. 1854. 5. Jens, f. 1857. 6. Agnete, d. 1859. 7. Fredrik, f. omkring 1860. 8. Andreas, f. 1866. (se også Midtigården, Akset).
XXXIII. Anders Olsen Balsnes tok over Bygselen av Nordgården Akset da Knut Tørresen falt fra (XXXIX). I 1866 festa Anders Olsen plassrommet Jevikåsen under Sandstad og flytta dit. Han var den siste leiendingen på Nordgården. Om slekta se under Jevikåsen.

Breddegrad: 63.50363478173159, Lengdegrad: 8.980400562286377
Fødsel

Treff 1 til 50 av 66

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Abrahamsdatter Akset, Ane Serina1807Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45744
2 Abrahamsdatter Akset, Lavina1814Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47016
3 Abrahamsdatter Akset, Olava28 Des 1810Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47015
4 Andersdatter Akset, Ingeborg2 Apr 1821Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI46588
5 Andersdatter Akset, Olava12 Apr 1818Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI5969
6 Andersen Akset, LarsCa 1677Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45685
7 Andersen Akset (indre), Ole1812Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI21448
8 Andersen Herøsand, Andreas15 Feb 1816Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI4218
9 Andersen Sandstadvik, Jonas28 Nov 1827Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43337
10 Audensdatter, Anne Kirstine2 Mar 1822Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43937
11 Audensen, Ole8 des 1824Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI50457
12 Ellingsdatter Akset, Kirsti1758Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29746
13 Gundersen Akset, ToreCa 1602Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45650
14 Hansdatter Akset, Jonetta1782Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45731
15 Hansdatter Akset, Malena1780Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45730
16 Hansen Akset, OleAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45670
17 Hansen Akset, Ole1777Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45729
18 Hansen Akset (indre), HansCa 1788Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI1451
19 Henrichsdatter Aksetvik, AnneAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI57051
20 Isaksdatter, Gunhild1758Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29771
21 Isaksdatter, Kirsten1750Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29769
22 Isaksdatter, Ragnhild1756Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29770
23 Isaksdatter Akset, Kirsten1751Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29753
24 Isaksen, Elling1760Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29773
25 Johannesdatter Akset, Anne1805Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43343
26 Johannesdatter Innerakset, Johanna1811Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI11539
27 Johansdatter Akset, SiriAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45726
28 Johnsen Akset, Johan Arnt17 Jul 1841Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI70775
29 Jonsdatter, Jodda24 Okt 1827Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI70774
30 Knutsdatter Akset, Ingeborg21 Jan 1822Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI41552
31 Kristoffersdatter, Ingeborg1757Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI1717
32 Kristoffersdatter Akset, Doret1767Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29751
33 Kristoffersdatter Akset, Guru1773Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29752
34 Kristoffersdatter Akset, Olava1753Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI14926
35 Kristoffersen Akset, Ane1760Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29748
36 Kristoffersen Akset, Peder1760Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29749
37 Larsdatter Akset, Berit Maria1812Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI59513
38 Larsen Akset, AndersCa 1645Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45684
39 Larsen Akset, JonCa 1650Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45643
40 Larsen Akset, OleCa 1642Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45641
41 Larsen Akset, PederCa 1794Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47013
42 Larsen Innerakset Halsen, Anders2 Apr 1800Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI67028
43 Larsen Sandstadvik, OleCa 1795Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI747
44 Nilsdatter Akset, KirstenAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI86974
45 Nilsdatter Kaldkløv, Elen Marie10 Okt 1817Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI20963
46 Nilsen Akset, ErikCa 1679Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45691
47 Olsdatter, Gjertrudca 1777Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI58145
48 Olsdatter Akset, BarbroAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45671
49 Olsdatter Akset, GjertinaCa 1769Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47010
50 Olsdatter Akset, Ingeborg1772Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI19384


Død

Treff 1 til 37 av 37

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Abrahamsdatter Akset, Olava9 Okt 1812Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47015
2 Akset, BergittaEtter 1670Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45637
3 Akset, LarsEtter 1679Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45682
4 Akset, Otter1764 ?Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47007
5 Andersen, Mads1730Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI6765
6 Arntsen Akset, JonCa 1711Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45693
7 Ellingsdatter Akset, Kirsti1811Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29746
8 Ellingsen, Elling1782Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI6122
9 Ellingsen Akset, Elling1767Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29743
10 Eriksdatter, Marit13 Feb 1861Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI41548
11 Eriksen Akset, NilsAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45690
12 Fredriksen Akset, Lars1670Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45640
13 Gabrielsen Akset, JohanAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45733
14 Hansdatter Akset, Jonetta23 Sep 1859Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45731
15 Hansen Akset, Hansfør 1794Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43187
16 Hansen Akset, Ole13 Jul 1795Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45729
17 Isaksdatter Akset, Kirstensom barnAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29753
18 Isaksen Akset, Elling1779Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29772
19 knutsdatter, Siri1803Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI87128
20 Knutsen Vågen, Erik1871Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI41544
21 Larsen Akset, AndersEtter 1720Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45684
22 Larsen Akset, Peder1800Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47013
23 Larsen Stolpnessæter, Abraham1847Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45743
24 Nilsdatter Akset, GjertrudAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45694
25 Olsdatter, Berit Anna24 Apr 1936Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI32513
26 Olsdatter, DordiFør 1764Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI2445
27 Olsen Akset, Johanca 1730Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45724
28 Olsen Akset, Torberg1749Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29739
29 Ottarsdatter, AneAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45728
30 Ottersen Akset, Peder1785Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47008
31 Pedersdatter, KirstenFør 1755Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29703
32 Pedersen, Lars1752Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI32296
33 Pedersen, Ola1783Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI87127
34 Pedersen Akset, Kristoffer1786Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI2444
35 Pedersen Lian, Lars1827Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47012
36 Sjursdatter, BeretCa 1683Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45665
37 Torbergsdatter Akset, Karen1738Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29741
Arveskifte

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Arntsen Akset, Jon21 Sep 1711Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45693
2 Ellingsdatter Akset, Kirsti16 Okt 1811Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29746
3 Hansen Akset, Hans18 Sep 1794Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43187
4 Ottersdatter Akset, Malena3 Jun 1815Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47001
5 Torbergsdatter Akset, Ane25 Jul 1811Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29742
Bodde

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Arntsen Akset, Jon-til 1711Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45693
2 Ellingsen Akset, Elling1747-1767Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29743
3 Larsen Akset, Andersomkring 1685-1720Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45684
Bosatt

Treff 1 til 19 av 19

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Akset, Bergitta1670- ?Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45637
2 Andersen, Mads1716-1730Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI6765
3 Andersen Akset, Larsomkring 1700-1715Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45685
4 Eriksen Akset, Nils1670-åra - ca 1713Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45690
5 Fredriksen Akset, Larsomkring 1635-1670Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45640
6 Gundersen Akset, ToreFør 1640-ca 1670Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45650
7 Hansen Akset, Hansomkring 1780-før 1794Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI43187
8 Jonsen Reitås (Akset), Jon1823-Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI70773
9 Larsen Rottem, Oleomkring 1768-Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47006
10 Larsen Stolpnessæter, Abraham1803-1828Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45743
11 Olsen Akset, Johan1712-1730Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45724
12 Olsen Akset, Peder-til 1818Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI47002
13 Olsen Akset, Torberg1736-1762Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI29739
14 Olsen Akset (indre, Sandstad), Anders1811-1823Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI46585
15 Olsen Jevikåsen, Anders1861-1866Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI41561
16 Pedersen, Lars1731-1752Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI32296
17 Pedersen, Ola1760-åra - 1783Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI87127
18 Pedersen, Pedertdlig på 1700-talletAkset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI36358
19 Pedersen Akset, Kristofferfør 1748-etter 1766Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI2444
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Akset, Larsomkring 1660-1685Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI45682
Gård

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Audensen Akset, Ola1777-1827Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI72224
2 Ellingsen Akset, Isak1749-ca.1760Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI6120
3 Jonsen By Akset, Jon1818-Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI49858
4 Mikkelsen Berbu Akset (Indreakset), Rasmus1828-1835Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI20437
5 Olsen Akset, AudenTil 1827Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraI19447
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Olsen Glørstad / Tronsdatter Jevikåsen1865Akset i Leilendingstida, 124, Akset, Innhitra, HitraF831