Saga, 124/2, Akset, Sandstad, Hitra

Saga, 124/2, Akset, Sandstad, Hitra

Gnr. 124, bnr. 2 i Hitra kommune.
----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag nordre del (rød bok) sier om Saga på s. 294 :
"Sagen, gnr 58, bnr. 2 på sørsiden av Hitra, 5 km fra kirken. Postadresse Innhitra. Areal30 da dyrket mark. Hovedbygning oppført 1951 av plank i 2 etasjer, 6 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1918 av tømmer, låve samme år av reisverk. Til nåværende eier i 1942. Besetning 5 kuer, 3 kalver, hest, høns, 2 griser, 3 sauer. - Eier gårdbruker Hjalmar Skagen f. 22.12.1917 i Sandstad. Foreldre Marit og Ludvig Skagen. Gift med Klara Sagen, f. 23.2.1918 i Sandstad. Foreldre: Anne og Hans Sagen. Barn: Halvard f. 27.11.1948. Eieren er medlem av herredsstyret og styret i samvirkelaget.
-----
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Saga på s. 344-349 :
Aksetsaga - eller Saga - var opprinnelig et plassrom. Jorda består av flatlendt myr, innmarka er 119 mål, derav knapt 30 mål dyrka. Totalt er arealet 693 mål, av dette er 263 glissen furuskog. Gården ligger sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt mot Hemnefjella og Leia. Det var saga på Akset som ga plassen navnet, den lå nemlig ved Sagaelva, like ved Ålmannavegen nord-nordvest for husa i Saga.
Gården grenser i øst mot Storvika, i vest mot Sagaelva og i sør mot sjøen. Det er funnet rester av gravrøyser, såkalt rundrøyser, både sør-øst og nord-øst for husa, noen meter fra stranda.
Saga er det eldste plassrommet på Akset. Husmann Ola Larsen betalte skoskatt på Akset i 1712. Det er ikke mulig å si om han bodde i Saga, men det er mest trolig. Sagbruket Aksetsaga er første gang nevnt i 1723 og var seinere i stadig bruk. Vi må tro at plassrommet ble rydda på førstningen av 1700-tallet.
Ola Jonsen er den første sikre husmannen i Saga. I 1738 stemna han Erik Stensen Jøsnøya for retten, og de møttes på bygdetinget i Hemne tinglag. I forbindelse med denne rettssaka er også dattera Karen Olsdatter nevnt. Vi vet ikke mer om Ola Jonsen enn at han døde i 1741. det er mulig at dattera Karen var identisk med den Karen Olsdatter om ble gift med leilendingsbonden Lars Johansen Hamna. (se Hamna XV)
Den neste husmannen var Lars Johansen. Vi finner han nevnt i futeregnskapene i 1762, 1764 og 1765, likedan i restanselistene året etter. Lars Johansen, navnet på kona vet vi ikke. Barn: 1. Simen. 2. Anne, gift med neste bruker.
Jens Larsen tok over plassen etter svigerfaren og satt med den til han døde. Han kan være identisk med den Jens Larsen som er nevnt under ekstraskatten på Akset i 1764. Jens Larsen, f. omkring 1734, død 1772, 38 år gammel. I 1765 gift med Ane Larsdatter Saga. Barn: 1. Lars f. 1767. 2. Andreas f. 1769, gift med Gjertrud Larsdatter, husmannsfolk på Stora.
Anders Johansen kom nå til Saga som husmann. Han kom i skyld og gjeld til utliggerborgeren Daniel Eriksen Strøm på Aunøya. Det var i alt 8 rdr., ingen ringe sum for en husmann. Strøm tok pant i 2 kyr om Anders hadde på bås i Saga i 1778. Anders Johansen f. omkring 1726, død 1781, navnet på kona ukjent. Barn: 1. Hans f. 1769. 2. Margrete, f. 1775, gift med husmann Jonas Andersen Sæteraunet, bodde på Sæteraunet under Strand.
I 1785 døpte Tosten Olsen Saga barnet Eli. Han har trolig vært husmann i Saga, men mer vet vi ikke om han.
Den neste husmannen som vi med sikkerhet kjenner var Ola Knutsen. Gjennom soknelista for Hemne kompani får vi rede på at sønnen Knut var født i Klungervika i Snillfjorden. Men da han ble døpt, i 1782, bodde faren på Sørakset. Det imidlertid lite trolig at han var husmann i Saga da, for da hans neste sønn ble født, bodde han i Hamna, trolig som bygsler. Noen plasseddel finnes ikke tinglyst, først da Ola Knutsen i 1796 døpte dattera, ble han i kirkeboka kalt Ola Sagen. Han tok trolig over plassrommet omkring 1790. Daniel Eriksen Strøm var nøye med å tinglyse kontrakter. Han oppretta imidlertid ingen tinglyst kontrakt med Ola Knutsen da han kjøpte Akset i 1798, og det skulle tyde på at Ola allerede da hadde kontrakt med eieren av Storfosen gods. Ola Knutsen Sagen, f. 1752 på Vågen i Snillfjorden, dødsfall ikke funnet. I 1776 i Hemne 1. gang gift med Margrete Trondsdatter Vågan, f. omkring 1754 i Snillfjorden, død 1800 i Saga. I 1804 2. gang gift med Anne Brynhildsdatter Lian fra Hemne, alder og dødsfall ikke funnet. Barn 1. ekteskap: 1. Guru f. 1777, konfirmert i 1790. 2. Knut, neste bruker. 3. Trond f. 1787, flytta ifølge sjølegdrulla til Kragerø. 4. Margrete f. 1796, død før 1801.
I følge tradisjonen hogg de to brødrene tømmer til ei ny stue i Saga i 1808/09. De ble imidlertid innkalt i krigen, og den ene falt fra. Nå må vi imidlertid ta denne tradisjonen med en klype salt. Som nevnt foran flytta Trond til Kragerø. Knut tok trolig over i 1810, i den tida han gifta seg. Det var sannsynligvis han som bygde den stua som sto i Saga helt fram til 1951. Knut var en dyktig mann både som fisker og jordbruker. Han utvida jorda og dreiv plassen så godt at han hadde både hest og flere kyr. Det var velstand i Saga. Knut sto seg bedre enn de av naboene som satt som sjøleiere. Skiftet etter han ble karakterisert som "et beholdent bo". Knut Olsen Sagen, f. 1782 i Snillfjorden, død 1848, 67 år gammel. Gift med Kjersti Johannesdatter, f. omkring 1787 på Balsnesaunet, død 1840, 53 år gammel. Barn: 1. Margrete f. 1812, død i 1836 ugift. 2. Jon, f. 1814, omkom på sjøen i 1844. Han var da trolovet med Anne Hansdatter Strøm, og de hadde sønnen Johan Dergan f. 1844. 3. Ole f. 1816, gift med Elisabeth Gabrelsdatter Haltlan, husmannsfolk på Haltan, Sandstad. 4. Serina f, 1818, flytta i 1852 til Trondheim. Hun er trolig identisk med Serina Knudsen, som i 1900 bodde i Haltan, Sandstad. 5. Kjerstina, gift med neste bruker. 6. Trond f. 1824, død samme år. 7. Kornelia f. 1828, gift med Jon Tomassen Stora, gårdfolk på Stora. 8. Elias f. 1831, gift med Anna Pedersdatter Børø, gårdfolk på Børøya.
I 1845 fikk svigersønnen Nils Andersen Ssandstadvika plasseddel fra jorddrotten Nils Strøm i Hamna. Årsavgifta var 1 spd., 60 skill., pliktarbeidet bestod i å skjære 3 mælinger åker, arbeide 6 dager i slåttonna og 4 dager om vinteren, det siste med hest og kar, alt uten betaling. Til rettighetene hørte det med at han kunne hogge ved i skogen og ta tømmer til reparasjon av husa, som hørte jorddrotten til.
I 1847 ble Saga skyldsatt. Landskylda ble 9 mkl. smørleie. Husmannen ble nå leilending, men det betydde neppe mye.
Under matrikkelforberedelsene i 1863 fant kommisjonen 4 1/2 mål åker og 4 1/2 mål eng på dyrka myrjord. Men enda var det 7 mål skikka for nydyrking. Etter kommisjonens mening kunne Saga fø hest, 3 kyr og 12 sauer. Jorda var lettdreven og middels godt dyrka, det var torvland, lett adgang til sjøen og fiske, men lendinga var vanskelig. Saga hadde hjortjakt, men denne var forbeholdt jorddrotten.
Hans Andersen Jevikåsen tok over Saga som leilending da Nils Andersen falt fra. Han hadde vært i Amerika og trolig spart seg opp litt penger. I 1900 kjøpte han Saga av eieren, Kristoffer Strøm, Nordgården Akset for 3.800,- kr. Jaktretten og en del av laksevaldet fulgte ikke med i salget, men Saga har fremdeles rett til å drive laksefiske med ei kilenot. Hans Andersen bygde fjøs og låve i 1918.
I 1942 tok Hjalmar Skagen over bruket. Han bygde nytt våningshus i 1951. I 1956 solgte han gården til Bjørn Lie og flytta til Kvål i Melhus.
Bjørn Lie kom fra Sømådalen i Engerdalen, der han var ansatt i vegvesenet.

Adresse : Breddegrad: 63.50707627070881, Lengdegrad: 9.012163281440733
Fødsel

Treff 1 til 34 av 34

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatte Sagen, Margrethe1775Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI8663
2 Andersen Aksetsaga, Hans1769Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI36954
3 Andreasdatter, Anna Kristine1881Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70366
4 Andreasdatter, Charlotte g.Nordheim9 Sep 1895Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70370
5 Andreasdatter, Jenny Ovedie1886Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70368
6 Andreasdatter, Laura Margrethe1884Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70367
7 Andreasdatter Aksetsaga, Nora Antonie13 Okt 1883Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI50066
8 Andreassen, Ellef Kristoffer11 Des 1889Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70369
9 Hansdatter Sagen, Charlotte23 Mar 1896Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16939
10 Hansdatter Sagen, Johanne Anette22 Mai 1903Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16941
11 Haugen, Frank1976Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI44792
12 Haugen, Frode9 okt 1974Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI44791
13 Jensen Akset (indre), Lars1767Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70858
14 Jensen Stora, Andreas1769Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI12347
15 Knutsdatter Sagen, Johanna28 Apr 1814Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI68191
16 Knutsdatter Sagen, Karen Serina25 Apr 1818Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI13017
17 Knutsdatter Sagen, Kjerstina1820Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI7180
18 Knutsdatter Sagen, Kornelia1828Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16307
19 Knutsdatter Sagen, Margrete12 Des 1811Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI5008
20 Knutsen Børø, Elias7 Mai 1831Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI11857
21 Knutsen Sagen, John/Jonas1814Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI5009
22 Knutsen Sagen, Trond1824Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI13015
23 Lie, Margit1956Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI22941
24 Lie, Oddbjørn1963Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI19354
25 Lie Haugen, Marit1978Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI23717
26 Lie Haugen, Merete10 Aug 1979Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI23716
27 Nilsdatter Sagen, Anna Johanna10 Apr 1855Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI9912
28 Nilsen Aksetsaga, Anton Kristinus1846Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI11593
29 Nilsen Aksetsaga, Nikolai Fredrik23 Okt 1864Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI11563
30 Nilsen Sagen, Andreas1857Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI11147
31 Olsdatter (Aksethamna), Karen?Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI15181
32 Olsdatter Sagen, Margrete7 Aug 1796Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI5007
33 Sagen, Klara1918Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16882
34 Sagen (Haltland), Ole Knudsen1815Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI19960
Død

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 ( Saga ), Margrethe ?16 Jan 1800Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI69065
2 Andersen Sagen, Hans Martin1952Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16879
3 Berg, Oddveig5 Nov 2013Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI22935
4 Gabrielsdatter Jevikåsen, Anne Martha25 Mar 1872Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI18286
5 Johannesdatter Hattevik, Kirstine1840Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI14942
6 Johansen, Anders1781Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI8946
7 Knutsdatter Sagen, Kjerstina1847Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI7180
8 Knutsen Sagen, Trond1824Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI13015
9 Lie, Bjørn1 Mar 2002Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI22934
10 Olsdatter Sagen, MargreteFør 1801Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI5007
11 Olsdatter Sætervik, Cornelia1908Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16938
12 Olsen Sagen, Knut1848Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI23606
13 Vågan, Margrete Trondsdatter1800Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI15172
Bodde

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Andersen Sandstad, Nils1845-1898Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI18289
2 Olsen Sagen, Knuttrolig 1810-1845Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI23606
3 Sagen, Ola Knutsenomkring 1790-Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI15171
Bosted

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Johansen, Anders1778-1781Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI8946
2 Larsen Akset (indre), Jens-1778Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI70856
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Andersen Sagen, Hans Martin1898-1942Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16879
2 Lie, Bjørn1956-2018Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI22934
3 Lie, Oddbjørn2018-Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI19354
4 Skagen, Hjalmar1942-1956Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraI16883
Flytting

Treff 1 til 1 av 1

Familie Flytting Famile ID
1 Skagen / Sagen1956Saga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraF5958
Stilling

Treff 1 til 1 av 1

Familie Stilling Famile ID
1 Larsen Akset (indre) / LarsdatterSaga, 124/2, Akset, Sandstad, HitraF21226