Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, Hitra

Sandstad i Leilendingstida - 122/ Sandstad, Hitra

------

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Sandstad var i tida 1914-1964 Gnr. 56 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 122 i Hitra kommune

----

Hitraboka del II av Maurits Fugelsøy, forteller om Sandstad på sidene 164-171.

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Sandstad i eldre tid på s. 255-261:

Gårdsnavnet Sandstad er trolig avleid av mannsnavnet "Sandulfr", og det er vanlig mening forskere imellom at gårder med endinga stad ble rydda i tida fra 600 til 1000 e.Kr.f. De første eierne kildene gir opplysning om, var Arne Jonsson og Helge Jonsson. som neppe dreiv gården sjøl. De eide også Reksa på Fjellværsøya, og i diplom av 18.mai 1470 gjorde de kjent at de hadde gjort makeskifte med erkebispen Olav i Nidaros. Sandstad og Reksa ble nå bispegods, og til gjengjeld fikk Arne og Helge gården Skjeringstad i Vigleikstad (Melhus) skipreide. Sandstad hadde da 1/2 spann i landskyld.

I Olav Engelbrektsons jordebok om lag 1530 fins også gården oppført med 1/2 spann. Ved reformasjonen var den blitt krongods. Kongen sto også som eier i 1661, men hollenderen Marsellis hadde da pant i gården. Futen Anders Rasmussen på Fjellvær tok over pantet. Nå var landskylda 2 øre 6 mkl. I matrikkelen 1665 og 1668 var Anders Rasmussen eier av Sandstad, trolig til ut i 1670-åra.

Birgitte Krabbe betalte odelsskatten i 1674. Hun hadde da arva gården etter Anders Rasmussen. Seinere var futen Rasmus Jensen eier, og hans arvinger solgte gården i 1691 eller deromkring til Lars Olsen. Han dreiv til å begynne med hovedgården sammen med Iver Olsen, som bygsla 18 mkl. smørleie. Fra 1697 dreiv Lars Olsen alene. Sandstadvika bygsla han bort til leilending.

Henrik Hornemann i Trondheim hadde imidlertid pant i eiendommen. Da Lars Olsen døde rundt 1710, solgte Hornemann gården til Lars Olsens sønn, Ole Larsen, som dreiv den sjøl. Fremdeles var Sandstadvika bygselsrom. Ole Larsen døde før 1726. Enka Beret Jensdatter dreiv gården, men den faktiske eier var panthaveren, rådmann Hornemann. Da hun i 1745 solgte den til svogeren Ole Jonsen Røsholt, var det med Hornemanns tillatelse.

Ole Røsholt solgte i 1749 til sokneprest Ludvig Friedrich Broch. Da han i 1765 flytta til Nærøy, solgte han gården til oppsitterne Ola Mortensen og Nils Fredriksen, som året etter overdro den til generaltollforvalter Gerrit Hornemann og Knut Thode.

Da Hornemann og enka etter Thode, Karen Margrethe Lyche, i 1773 overdro gården til Ole og Erik Jonssønner Jøsnøya, ble den delt i to sjøleierbruk, mens Sandstadvika fortsatte å være leilendingsbruk enda i omkring ett hundre år.

I Tiendepengeskattens manntall fra 1521 finner vi leilendingen Erik Sandstad, som betalte 2 1/2 mark sølv og 1 mark sølv og 1 mark i barnepenninge. I 1548/49 betalte Nils landskyld med en sau og et halvt pund smør. I 1557/59 betalte han skipsskatten og hadde to drenger på full lønn, Mikkel og Størker.

1. I 1610 hette oppsitteren Sten og gården var krongods. Han betalte samme året skipper- og styrmannsskatt, og hadde et lite fartøy som han segla til Bergen med. De fire drengene hans, Torsten, Lars og to med navnet Johan, betalte også skatt av full lønn. Sten betalte også styrmanns- og skipperskatt, i 1623 og i 1626.

Det er mulig at fartøyet hans var en tendring, en mindre jektetype, i bruk fra Sunnmøre og nordover fra tidlig på 1600-talle og ut i 1800-tallet. Rundt 1630 var denne båttypen på omkring sju lesters drektighet, på 1700-tallet 10-20 lester. En lest var 12 tynner.

I tollregnskapet for Fosen i 1612 finner vi at Sten Sandstad betalte toll for båt og last da han 9. juli skulle dra til Bergen. Fartøyet hans hadde 8 lesters drektighet, mannskapet han hadde var ansvarlig for hver sin del av lasten. Ola Jøsnøya hadde med seg 3 1/2 tynne saltfisk og 1 tynne tran, Petter Kjørsvik (fra Kjørsvika i Aure?) 2 tynner saltfisk, Ola Vedøya 1 tynne, Pål på Jøsnøya 4 tynner saltfisk, Ola Helgeland (fra Helland i Hemne) hadde 1 tynne, Kristoffer Olsvika 3 tynner, Oluf "Breff" 2 tynner, Ola Strand hadde 7 tynner sild, 2 tynner saltfisk og 1 tynne tran og Anders Balsnes hadde 1 tynne tran. Vi ser at Sten Sandstad frakta fisk fra begge sider av Trondheimsleia. De karene som var med hørte alle Hemne tinglag til.

9. juli 1613 la Sten Sandstad atter i veg til Bergen med fartøyet sitt. Vi får ikke navnet på mannskapet, men lasten var 7 tynner sild 3 lester og 1 1/2 tynne saltfisk og 3 tynner tran.

Sten bygsla heila Sandstadgården. Han hadde ei flomsag, og betalte sagskatten i 1631/32. Det er siste gang vi finner navnet hans i skattelistene, resten av året betalte enka Lisbet skatten. I 1643 dreiv hun gården sammen med sønnen Peder ( 2). Sten Sandstad var trolig ganske velstående. Han ble også stamfar for ei vidgreina slekt, og flere av gårdbrukerne på Sandstad og ellers på Innhitra hører hans etterslekt til.

2. Peder Stensen hadde før 1643 tatt over drifta av gården sammen med mora Lisbet. I 1645 var han ført opp med 1/2 spann 6 mkl. i landskyld. Hans enke Anna betalte kvegskatten i 1657, og hun satt trolig med sin part fram til 1670.

3. Iver Olsen Børøysund bygsla i 1657/58 18 mkl. smørleie av hovedgården med enka Annes samtykke. Da gården skifta eier omkring 1691, fikk ikke Iver Olsen fred lenger. Jorddrotten måtte ut med erstatning. I kampens hete kom Ivers sønn Peder med sterke uttrykk mot Lars Olsen. Peder ble meldt, og i 1699 måtte han på tinget trekke tilbake det han hadde sagt og erklære "at monsiør Lars Olsen Sandstad var en ærlig og fornem mand eller burde være velanstående", hva det nå lå i dette.

Som vi har sett, var Iver fra Børøysundet. Manntallet i 1664 oppgir hans alder til 37 år, og manntallet i 1701 til 77. Alderen i 1664 er trolig den som ligger nærmest det rette. Da han var vitne under en merkesoppgang på Sandstad i 1702 skreiv sorenskriveren " Iver Olsen over 70 år, en bedaget mand som forlod Sandstad for fire år siden efter at have været opsidder der i 46 ær". Iver Olsen flytta fra Sandstad til Djupvika (Nesset) i Bjønnavågen i 1697. Om slekta, se under Djupvika.

4. Nils Pedersen tok over bygselen av 18 mkl. etter mor si (2). I 1691, i den tida Lars Olsen kjøpte Sandstad, overtok han som leilending på Vestre Jøsnøya.

5. Jørris Rasmussen hadde 18 mkl. av Sandstad og tok trolig over i 1670-åra. Det var skifte etter Jørris i 1684, og enka gifta seg oppatt med Ola Iversen, sønn av Iver Olsen Sandstad. De dreiv gårdparten til Lars Olsen tok over, og omkring 1690 flytta de til Reksa under Fjellvær.

I 1685 var Gudmund Olsen sagmester på Sandstad og skar 1500 bord. Gabriel Berg skar i 1687, 1 stabel bord av tømmer, hogd i Sandstadskogen.
Eieren Lars Olsen fikk gården alene da Iver Olsen flytta. Sandstadvika var imidlertid nå eget leilendingsbruk under Sandstad, leiendingen hadde kontrakt, og den kunne neppe Lars Olsen røre ved. I 1699 måtte Lars Olsen betale futen Brundlund 90 rdl., 3 ort, 17 skill., som han skyldte i skatt til Kongen.

Anders Hansen Jæger på Balsnesaunet og Lars Olsen Sandstad var venner. De sto jo også litt over de vanlige bønder på Hitra, det var rimelig at de søkte sammen. Men vennskapet tok hurtig slutt, nå ble det krangel. Lars Olsen stemna flere ganger Anders Jæger i retten for ulike uoverstemmelser. Jæger ble alltid frifunnet, og Lars Olsen fikk bot for unødig krangel.

Men de fleste problemene for Lars i den tida han eide Sandstad, var skog- og utmarksgrensene. Grannene på begge sider hadde god lyst på skogen. Grannegårdene Strand og Akset hørte Storfosen gods til, og oppsitterne hadde støtte av jorddrotten. Oppsitterne på Strand hadde hogd sagtømmer i østre Gauklia og Lars Olsen la beslag på tømmeret. I 1702 var det merkesoppgang. Sorenskriveren fradømte Lars retten til tømmeret. Sjøl hadde Lars hogs tømmer i vestre Gauklia. Også dette ble han fradømt retten til. Dessuten fikk han 12 rdl. i sakskostnader.

I 1703 ble det merkesoppgang mellom Strand og Sandstasd, dommen fra året før ble oppheva og eieren av Storfosen gods ilagt 30 rdr. i bot for unødig trette, med høve til å søke regress hos bygslerne på Strand.

Det er ikke så mye vi vet om Lars Olsen utenom det vi kan lese oss til i justisprotokollene. Han var handelsborger i Trondheim før han kom til Sandstad, og var født omkring 1643. Sønnen Ola bodde i Trondheim i 1701. I 1705 hadde Lars Olsen gården og saga, det året hadde sagmesteren Jon Olsen skåret 400 bord. Lars Olsen døde før 1711. Samme året drev nemlig datter hans gården og betalte sko- og folkeskatt. Hun hadde tre drenger og ei tjenestejente på full lønn.

6. Henrik Hornemann i Trondheim hadde lånt Lars Olsen penger og sikra seg obligasjon i gården. I 1711 solgte han den til Lars Olsens sønn Ole, som nå tok over drifta. I 1725 måtte han møte i retten i Hemne tinglag og tilsto å ha hatt "for tidlig samleie" med sin hustru. Sorenskriverens dom lød slik: "Ti bør han betale for sig og sin hustru udi ægteskapsbrøde 3 rigsdaler, 1 ort, 12 skilling inden 15 dager efter dommens forkyndelse". Heller ikke Ole Larsen slapp unna krangel om grensene. I 1721 hogg han tømmer i Meiåsen, på grensa mot Akset. Oppsitterne der meinte at Meiåsen hørte Akset til. Amtmann Schjelderup på Storfosna var av samme meining, og retten ga han medhold.

Under matrikkuleringen i 1723 var Ole Larsen eier og oppsitter av gården, som hadde en husmannsplass, Haltlan. Gården var tungdreven, lå i sola, var middels kornviss og hadde inga sæter. Av skog var det litt sagtømmer og tilstrekkelig til husbygging.

Ole Larsen var død i 1726, men enka Berit Jensdatter var ikke tapt bak ei vogn. Hun kjempa tappert for det hun meinte var hennes rettigheter. Hun mistenkte Jens og Rasmus Tranvikan og Jon Budalen for å ha hogd tømmer på Sandstadvaldet, men da hun ikke kunne skaffe bevis, ble saka lagt bort.
Tapet av Meiåsen hadde hun heller ikke glemt, og godtok ikke grensa mot Akset. Hun fikk artilleriløytnant Brun til å tegne kart over Sandstadmarka, og på grunnlag av dette ble det ny merkesoppgang.
I 1740 ble grensene mellom Akset og Sandstad fastlagt. Sandstad fikk nå Meiåsen tilbake. Grensene ble nå også fastlagt mellom Strand og Sandstad. Det er mulig at det ble så som så med gårdsdrifta i den tida Beret Jensdatter satt med gården. Panthaveren, rådmann Hornemann var i alle høve ikke fornøyd med den. Han fikk tak i en bygsler.

7. Abel Andersen Grandt tok over som bygsler i 1741. Han hadde tidligere vært handelsborger i Trondheim. I den tida han bodde på Sandstad kom han borti mangt som ga han en bred plass i ting- og lagmannsrettsprotokoller. I 1742 sto han for retten på tinget i Hemne, tiltalt for "at have ilde trakteret Jon Nilsen Grøtvågen med hug og slag". Samme året fikk han et barn ned Guru Olsdatter Sandstad. I 1744 fikk han barn med Gunhild Jensdatter Sandstad. Nå bar det i retten. På tinget forklarte han at han i tjue år hadde vært gift med Ingeborg Olsdatter, som nå var 82 år. Hvor gammel Abel var, får vi aldri vite, men i følge hans meritter, må vi tro at han var atskillig yngre. Han ble dømt til å miste sitt hode ved sverd. Hor var et alvorlig brott i de dager.

Abel anka til lagmannsretten og saka ble behandla i trondheim. Nå kom det imidlertid også opp at han hadde hatt et barn med Eleonora Munch i Stjørdalen sju år før. Han erkjente å ha hatt "legemlig omgjengelse" med henne, men presiserte at det hadde hendt bare en gang. Far til barnet trodde han ikke at han var, det stemte ikke med tida. Retten fant at dette kom ut på ett, det var handlingen som telte, og dødsdommen ble stadfesta.

Nå søkte Abel Andersen Kongen om nåde. Mens han venta på resultatet var han ikke arrestert. Hverken tinglagets lensmann, eller andre lensmenn i Fosen hadde arrester, ifølge futen. Lensmannen i tinglaget var dessuten ugift og hadde ikke høve til å holde Abel i pensjon. Ventinga tok hardt på Abel og han oppførte seg slik at grannene ble engstelige. De klaga til futen, som beordra Abel ført til Trondheim. 10.okt. 1745 ble han satt i Finnstukjelleren under rådhuset. Kongen omgjorde dødsdommen til livsvarig straffarbeid i Munkholmen festning, og 26. februar året etter ble han tatt ut av Finnstukjelleren og levert over til militærvakta, for "at arbeide i jern sit liivs tid".

Beret Jensdtter solgte gården i 1745 til sin svoger Ole Jonsen Røsholt. Så vidt en kan skjønne, var han også handelsborger i Trondheim, og bodde aldri på Sandstad. Med i salget fulgte 2 hester, 11 naut og 11 småfe, likeens sandstad-saga. Jøsnøya, som Ole Larsen i si tid kjøpte, solgte også nå enka til Ole Jonsen Røsholt.

I 1747 solgte Røsholt til sokneprest Ludvig Friedrich Broch heile gården, 2 øre 12 mkl. i landskyld. Med i salget fulgte 18 tylfter sagtømmer, sag, kvern og kvernhus, innhøsta avling, 2 hopper, 13 storfe, 8 sauer, 16 geiter, plassrommet Haltland og bygselsbruket Sandstadvika. Hjortejakta var nevnt blant gårdens såkalte "herligheter".

Sokneprest Ludvig Frederich Broch forlangte i 1752 takst over husa på Sandstad. Sorenskriver Andreas Jessen oppnevnte Tollef Sandstadvika, Tollef Sætra, Rasmus Fjellværsætra, Anders Ingebrigtsen Bremvågan, Nils Eide og Ole Jonsen Hanekamvika som takstmenn, og oversatt til et mer moderne språk ser taksten slik ut:
1. Dagligstua, med et lite bislag utafor, hadde to halvdører med fire dørjern, ei dør innafor med klinke og to dørjern. Under trappa i dagligstua var det to små skap, hver med dør og hengsel for. Taket var reparert av soknepresten og så godt som nytt, verdien ble, med det som soknepresten hadde oppgitt å ha kosta på, anslått til 7 rdr. Kjøkkenet hadde soknepresten ført opp fra nytt av med loft og golv, likeens ei trapp opp til loftet. Skorsteinsmuren opp til loftet var reparert og nyoppmurt og takstmennene antok at dette hadde kosta med arbeidslønna og materialene det presten hadde oppgitt, nemlig 30 rdr.
2. Ei sengestue med grøtomn og to fag "brøstfældige" vinduer, en liten gammel skorstein, som sto til nedfals, 2 dører, den innerste med lås, den ytterste med klinke, taksert til 2 rdl.
3. Et stabbur med loft, lås og hengsler for ytterdøra, loftet bygd fra nytt av for noen år siden, underdelen av stabburet var imidlertid gammelt og ble taksert til 2 rdr.
4. En liten nedråtna kjeller, døra forsynt med gammel låås og hengsler, gammelt, forfallent tak, taksert til 2 rdr.
5. En eldgammel, "til nedfals stående og gandske forrådnet" borgstue, som ble taksert til 2 rdr.
6. Det nordligste fjøset med ti båsrom, ble etter den tilstanden det var i, taksert til 4 rdr.
7. Det mellomste fjøset, også med ti båsrom, der novene var nedrotna, ble taksert til 2 rdr.
8. Hestestallen med høystål under samme tak sto på en skredbakke og ville gli nedover denne. tømmeret var råttent, takst 2 rdr.
9. Et nytt høystål som soknepresten hadde bygd, ble antatt å koste omkring 10 rdr.
10. Låven, med kornstål på hver side, sto til nefalls, takst 8 rdr.
11. Saga, med dsgblad og kamhjul alt med jern og trosseer av tau, sagbygningen tekket med bak, renne og det soknepresten hadde kosta på ble taksert til 30 rdr.
12. Et naust ved sjøen, åtte favner langt og fire famner bredt, med taskelås og nævertak, taksert til 12 rdr.
13. Et bekkekvernhus tekt med bak, ble taksert til 2 rdr.
14. Et gammelt sommerfjøs, tekt med bak, der soknepresten hadde bekosta båsene og golvet, ble taksert til 3 rdr.

De to oppsitterne må i denne tida ha bodd i samme våningshus. Oppsitteren i Sandstadvika hadde hus for seg sjøl, som også hørte jorddrotten til.
Soknepret Borch var en aktiv mann. Han ville utnytte skogen på de benifiserte bruka Tranvikan og Budalen, og fikk i 1759 bevilling til å flytte Sandstadsaga til Kaldklovan, og fra nå av ble den kalt Stiksdalssaga. Det tok tjue år før den atter kom tilbake til Sandstad.

8. Ola Mortensen bygsla den ene halvparten av Sandstad mens Broch stod som eier av gården. Han er muligens identisk med den Ola Mortensen som døde i Haltlan i 1781.

9. Nils Fredriksen Belsvik bygsla den andre halvparten av Sandstad mens Broch var jorddrott, og han dreiv denne til han flytta til Nordgården Strand. Det er fortalt om slekta der.
Da sokneprest Borch ble utnevnt til sokneprest i Nærøy, solgte han Sandstad til oppsitterne Ola Mortensen (8) og Nils Fredriksen (9). Skjøtet er datert 30.12.1765. Året etter solgte de imidlertid gården til generalforvalter Gerrit Hornemann og Knut Thode. Ola Mortensen flytta til dattera i Haltlan og Nils Fredriksen til Strand.

10. Jens Larsen tok trolig over som leilending i den tida Ola Mortensen og Nils Fredriksen forlot gården. Da Hornemann og Thode solgte til Erik og Ola Jonsen Jøsnøya, flytta Jens Larsen over til plassrommet Haltlan.

I 1773 solgte Gerit Hornemann og Karen Margrethe Lyche, enka etter Knut Thode, gården til Erik og Ola Jonssønner Jøsnøya. retten til Stiksdalssaga og tømmerhogst i Tranvik- og Budalsskogen fulgte med i salget. I 1779 flytta saga tilbake til Sandstad igjen, og da ser retten til hogst i Tranvik- og Budalsskogen ut til å ha opphørt for eierne av Sandstad.

Erik og Ola dreiv saga, trolig også kverna og hogde en del sagtømmer i Sandstadskogen. I 1794, etter at Erik var død, attesterte Ola Jonsen og Peder Jonsen, gift med enka etter Erik, at det bare var skåret 16 tylfter av det tillatte kvantum. Ola Jonsen betalte kvernskatt i 1799.

Da Ola og Erik Jonssønner kjøpte gården, måtte de gå med på å levere en stor hjort til selgerne hvert år ved mikkelsmess, så lenge de levde. Ola og Erik delte gården mellom seg i to like store deler, Nordgården og Sørgården (senere Stubgården), hver på 1 øre og 9 mkl. Sandstadvika hørte med og var fremdeles bygselbruk.

------

Adresse : Breddegrad: 63.52270007108231, Lengdegrad: 9.096368551254272
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Flyfoto: Sandstad

Flyfoto Sandstad kirke og omegn: Naustholmen i forgrunnen, deretter Kalvøya og så Aunøya(skogfylt øy). Så Strandaskjæra, Kjeøya, Vedøya, Stora og Leksa. Muligens Stor-Fosna og Ørlandet lengst bak. På Hitra sees Hestviklandet lengst bak.

Fødsel

Treff 1 til 37 av 37

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 (Rafaelsdatter) Hansen, Hanna6 Mar 1867Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI60277
2 Andersen (Klakken), Iver15 Aug 1862Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI47942
3 Andersen Badstuvik Sunde, Olaus28 Feb 1854Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI67268
4 Andreasdatter, Alvhilde Gurine Kristine1879Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI49309
5 Arntsen, Asbjørn8 Feb 1905Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI75217
6 Arntsen, Reidunn25 Sep 1903Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI75216
7 Brunstad, Johanna Sofia21 Nov 1897Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI43192
8 Christie, Anna Sophie26 Jan 1854Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI36887
9 Fredriksen, Iver27 Okt 1826Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI70805
10 Frølich Strøm, Annine Johanna14 Mai 1876Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI40865
11 Johannesdatter, Anna Bergitta5 Sep 1839Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI48931
12 Johannesdatter, Gjertrud1818Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI10393
13 Johansdatter, Hanna Dorthea16 Apr 1871Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI43924
14 Johansdatter Næss, Anna Hanna Kristine31 Okt 1891Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI75436
15 Kjønsvik, Einar Arnfinn7 Feb 1909Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI4587
16 Larsdatter Sandstad, Beretca 1787Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI39464
17 Larsen Sandstad, Alfred21 Jan 1899Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI76333
18 Martinusdatter Vinje, Otilie Sofie28 Apr 1881Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI28163
19 Nilsen Strand, Ola1764Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI19965
20 Oldervik, Jenny Oline27 Aug 1939Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI13620
21 Olsdatter Sandstad, Anna Nikoline12 Des 1852Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI11795
22 Olsen, Lars Ricard1870Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI12975
23 Olsen, Marie Gunnhild25 Des 1928Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI22966
24 Pedersdatter Sandstad, Lisbeth g, BørøysundCa 1640Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3392
25 Pedersen Jøsnøya (Sandstad), Nilsca 1646Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI13276
26 Pedersen Sandstad, PederCa 1650Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI13277
27 Simonsen Lund, Martin4 Sep 1897Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI15497
28 Sletvold, Terje14 Mai 1984Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI14002
29 Stensen Sandstad, Pederca 1610Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3388
30 Stensen Sandstad, Tollef1613Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3394
31 Strand, Henry Alfred4 Jun 1893Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI23564
32 Strand, Paul Martinus23 Aug 1930Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI16319
33 Strand, Tora Marie8 Sep 1895Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI24429
34 Theodorsen Sandstad, Håkon Edvard31 Mai 1879Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI36976
35 Tørresdatter Sandstad, Ane1679Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI60538
36 Tørrisen Sandstad, Rasmus1683Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI60531
37 Vårvik, Agnes Johanna13 Sep 1914Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI70458
Død

Treff 1 til 32 av 32

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Aarli, Othelie Tobiasdotter23 Jul 1959Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI15521
2 Akselsen, Åse Marie1 Aug 1995Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI16724
3 Andreasdatter Skaget, Anna Martha26 Apr 1929Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI28081
4 Bendiksen Strand, Erik Olaus25 Aug 1844Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI19119
5 Eilertsdatter Børøsund, Hildur Olise2 Sep 1987Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI37096
6 Eriksdatter Vestgård, Louise Erike25 Okt 1974Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI16830
7 Fredriksen Sandstadvik, Tollef1823Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI18308
8 Gjevik, Margit Johanne13 Mai 1980Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI19818
9 Herø, Asbjørn Johannes10 Aug 1966Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI20419
10 Johnsen Haugen, Elen11 des 1932Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI41442
11 Klingenberg, Lars Alfred1 Jun 1997Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI14058
12 Kristoffersen, Hans Andreas18 Mai 1907Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI1918
13 Kvam, Marit Johanne21 Apr 2002Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI15207
14 Larsen Bergh Sandstad, Olefør 1727Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56657
15 Larsen Budal, OleFør 1892Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI45745
16 Lyngaas, Dagny20 Jan 1996Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI16989
17 Martinsen Strand, Reidar30 Sep 1986Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI9858
18 Nilsdatter Sandstad, ElenEtt 1690Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3389
19 Nilsdatter Sandstad, ElenEtt 1690Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3393
20 Olsen, Marie Gunnhild20 Okt 1999Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI22966
21 Ovesdatter Eriksen, Anne Marta20 Apr 1970Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI26233
22 Pedersdatter Nordsæther, Karen21 Aug 1863Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI121
23 Ranheim, Jenny Elise10 mai 2014Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI20983
24 Rasmussen Sandstad, Tørrisfør 12 Jul 1684Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI9111
25 Sandstad, Lisbeth1650Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3397
26 Sandstad, Stenca 1631Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3396
27 Stensen Sandstad, Pederfør 1657Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3388
28 Strand, Hans Kristian Hansen12 Mar 1953Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI15520
29 Strand, Oddmund Hermann18 Des 2020Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI16320
30 Strøm Kaald, Sigmund Daniel21 Sep 1999Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI22909
31 Vollan, Ole K.26 Feb 1988Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI43625
32 Vågen, Johanne2 Jul 1994Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI29797
Begravelse

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Begravelse Person ID
1 Andersen, Randi9 Mai 1903Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI302
2 Wærenskjold, Harald Mathias20 Nov 1896Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI39487
Arv

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Arv Person ID
1 (?Hansdatter) Krabbe, Birgitte1674Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI51030
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Berge, OddvarSandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI6394
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Sandstad, LillianSandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI28518
Bygselmann

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bygselmann Person ID
1 Andersen Grandt, Abel1741-1745Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI42414
Eiendom

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Broch, Ludvig Frederik1749-1765Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI70382
Ettermæle

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Ettermæle Person ID
1 Iversen Nesset, Alf IngvaldSandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI8153
Gård

Treff 1 til 6 av 6

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Andersdatter Sandstad, Kjersti1684-1690Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI8697
2 Larsen Bergh Sandstad, Ole1723Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56657
3 Olsen Djupvik (Sandstad), Iver1657-1697Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI9102
4 Pedersen Jøsnøya (Sandstad), Nilsca 1670Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI13276
5 Rasmussen Sandstad, Tørrisca 1675Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI9111
6 Stensen Sandstad, Pederca 1640Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3388
Gårdkjøp

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gårdkjøp Person ID
1 Larsen Bergh Sandstad, Ole1711Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56657
2 Olsen Bergh Sandstad, Larsfør 1690Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56656
Gårdsalg

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gårdsalg Person ID
1 Jensdatter Sandstad, Berit1745Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56659
Notat

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Larsdatter Bergh Sandstad, NN1711Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI56658
2 Sandstad, Anne1657Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI3390
Skifte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Skifte Person ID
1 Rasmussen Sandstad, Tørris12 Jul 1684Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraI9111
Bolig

Treff 1 til 6 av 6

Familie Bolig Famile ID
1 Hansen Karvevold / Johannesdatter1860Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF4890
2 Ingebrigtsen Wold / Korneliusdatter Engvik1900Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF4891
3 Johansen Hamna / Olsdatter (Aksethamna)1751 TIL 1772Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF5397
4 Lervik / Bonde1998Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF5381
5 Lund / StrandSandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF5520
6 Moholtan / SandstadSandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF5821
Bosetning

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bosetning Famile ID
1 Berge / Opdahl2014Sandstad i Leilendingstida - 122, Sandstad, HitraF5912