Isak Jensen og Anne Jonsdatter

Anne Jonsdatter, var taus på gården Lein i Stadsbygd da hun traff Isak Jensen, som kom fra Håssåker. Det er ikke bevist hvor Anne kom fra. Noen har hevdet at hun var datter av Jon Barman, men dette er neppe riktig. Sannsynligheten er svært stor for at hun var datter av Jon Larsen Ysland og Siri Hansdatter Fjølås fra Lensvika.

Det stemmer med tanke på fødselstidspunkt etter som Anne ble døpt i februar 1769. Da hun ble gift var hun i tjeneste hos sin fremtidige manns søster Ingeborg Jensdatter. Da Isak og Anne giftet seg i 1797 var Arnt Indal en av forloverne. Noen år tidligere hadde samme Arnt giftet seg med Gunhild Jonsdatter Ysland. Dette var en søster av Anne Jonsdatter Ysland. De hadde nok en søster, Kirsten, som i 1801 bodde sammen med Anne og Isak i Froan. Før århundreskiftet er dessuten Anne Jonsdatter og Kirsten Jonsdatter nevnt som tjenestepiker på Prestegården i Stadsbygd.

Ved lysingen til ekteskap i 1797 sto det at ”de skulde have arbeid hos Henr. Borthen på Hitteren”. Isak hadde allerede vært i tjeneste hos ham ei tid. Det nygifte paret dro til Froan, som den gang tilhørte Hitra, hvor Hendrich Borten var proprietær. Her var de husmannsfolk i noen år, og de hadde en fosterdatter som het Anne Ingebrigtsdatter. I 1802 fikk de sin egen førstefødte, Jens, og året etter dro de tilbake til Stadsbygd og slo seg ned på Rørvikfætten, hvor Isaks mor kom fra. Her var de husmenn i 3-4 år før de igjen la i vei til Hitra. Isak kjøpte først Reksen, og familien bodde der noen år før de flyttet til Stenkløv. Til sist kjøpte Isak et av to hovedbruk på Ansnes av familien Bull Parelius. Han fikk snart en odelssak på nakken. Kristoffer Parelius forsøkte å få gjennom odelsretten på vegne av sin umyndige sønn, men Isak vant saken.

Isak Jensen var en driftig kar og drev Halsan-gården godt. I 1820 fikk han såkorn av havre på kredit fra Den Kongelige Provideringskommisjon i Trondheim. Sønnene hans flyttet ut tidlig, og de eldste døtrene var bortgiftet. Etter at Isak døde, ble det etterhvert den yngste dattera Pauline som tok over. Anne Jonsdatter ble 90 år gammel. Hun hadde kår på Ansnes-gården, og levde de siste årene hos datteren Ellen som var gift i Sandvika. Skiftet etter Anne i april 1860 viser at bare to av hennes barn fortsatt var i live da hun døde, Ellen og Pauline. De to døtrene fikk drøyt fire spesidaler hver, mens resten av arven på litt over 34 spesidaler ble fordelt på 13 barnebarn. Boets løsøre ble solgt ved auksjon og ga 20 spesidaler, fire orter og 20 skillinger.
Eier av original/KildeAnsnesboka/Krister Olsen
Linket tilKilde: S239personIsak Jensen Hårsaker AnsnespersonAnne Jonsdatter Ysland