Da kapellan Stabell kullseilte i Barmfjorden i 1810

Denne historia er henta frå Tingbok for Fosen 1808-1813. Det var alminnelig haustting på Hopsjøen for Hitra tinglag i september 1812, innført i protokollen frå folio 860 til 864. Den 25.september sto «den residerende Cappellan til Hitteren Herr Stabell» fram for tinget og fortalte følgande:

at 5te Søndag efter Paaske-Højtiid 1810 [det var den 27.mai], som var hans Tour at præke ved Annexet Filland her paa Hitteren, hvor hen han havde at rejse Søe-Vejen gjennem Barm-Fjorden 1 ¼ Mil, begav han sig om Morgenen paa Rejsen i Baad med sin Skyds 2de Mandfolk og 2de Qvindepersoner, da han havde det Uheld ved at indkomme i Barm-Fjorden, udenfor Gaarden Edsøen, af en uformodentlig Vestenvindstorm, at kuldsejle med Baaden, hvorved Styrmanden Anders Andersen Hallervig kom fra Baadqvælvet og drugnede, meddens de andre tilligemed Herr Stabell i denne Ulykkes Tilfælde havde lykkeligvis kommet sig til at holde fast ved Baadqvælvet; i denne beklagelige Forfatning kom Bønderne Jacob Gundersen og Sivert Sivertsen af Gaarden Edsøen tillige med førstnævntes Søn Lorentz Jacobsen gl 27 Aar, ud til Baadqvælvet i en Sexringsbaad, og ved at vove deres eget Liv, reddede i Land saavel Hr Stabell, som de øvrige 3 Mennesker og nok en Pige som fulgte med paa Baaden; Herom var Comparenten paa Bjergernes Vegne et Tingsvidne begjærende, og til den Ende fremstille for Retten de 2de reddede Personer og Qvindemennesker: Konen Ingeborg Johanna Amundsdatter gl 42 Aar, og Pigen Karen Gurina Knudsdatter gammel 26 Aar, hvem han bad Dommeren præparere til Vidnesbyrds Aflæg, derefter enhver at dennem eedfæste og deres Forklaring modtage, om det ikke med Sandhed forholder sig saaledes som Comparenten har ladet Protocollen tilføre. Dommeren af Lovbogen forelæste Vidnerne Eedens Forklaring, under Formaning og Advarsel til enhver især, at de ville vogte sig for urigtigt Visnesbyrds Aflæg, hvilket de lovede, hvorefter disse Vidner aflagde corporlig Eed ved oprakte Fingre efter Lovens Forskrift, og efterat Dommeren havde for dennem oplæst det Protocollen af Herr Stabell tilførte, forklarede de eenstemmig: at de fuldvel erindrer, det at være Sandhed i alle Deele hvad Herr Pastor Stabell har ladet Protocollen tilføre angaaende den ulykkelige Hændelse som 5te Søndag efter Paaske 1810, rammede ham og de fleere som vare paa Baaden der kuldsjlede i Barmfjorden, hvoraf Vidnerne vare blandt de 4re Skydsforettede Personer og var ved denne Ulykker-Tilfælde saavel Herr Pastor Stabell som de øvrige med Vidnerne selv i yderste Livs-Fare, og naarsomhelst ikke den øjeblikklige Redning af Jacob Gundersen med Søn Lorentz og Sivert Sivertsen alle af Gaarden Edsøen – havde tilkommet, og hvorved disse Personer, som tilførte, vovede deres Liv, havde den samme Skjæbne truffet Herr Pastor Stabell og alle øvrige, som overgik Anders Andersen Hallervig, der bortkom fra Qvælvet og drugnede; da Vidnerne ej videre havde at forklare, bleve de fra Retten dimitterede. Herr Pastor Stabell begjiærede sig det Passerede i Tings vederfarne beskreven meddeelt, som han blev lovet. 

Eier av original/KildeSvein Bertil Sæther/Kystmuseet
StedBarmfjorden, Hitra
Linket tilpersonAlbrigt Crantz Stabell