Kort om handelen på Melandsjø etter Hopsjø fom. ca. 1900

Handelen på Hopsjø tilbake gjennom tidene er rikt dokumentert, bl.a. av Mauritz Fugelsøy i Hitraboka bind II, og også på www.hitterslekt.no, nevnt under de respektive driverne av stedet.

Arne Neerland (f. 1904) overtok i 1947 Hopsjø etter faren Edvard. Det var hans far igjen, Henning Neerland, som i 1905 kjøpte konkursboet og det som var igjen av Hopsjø etter Hans Parelius, den siste mannlige Parelius på stedet, og Neerland fortsatte handelen der. Siste kjøpmann på Hopsjø var MP Asmundvaag som holdt det gående til 1953.

Handelsstedet Hans Melandsø & Co ble etablert av Hans Melandsø (1872-1953) først i 1890-årene. Rundt 1910 fikk han reist et flott bolighus på "Nevete", nede ved sjøkanten. Og nytt butikklokale i to etasjer ble oppført noen år senere på den samme tomta, kloss inntil bolighuset. I tillegg ble det bygget et ishus samt to brygger og kai, hvor anløp av skipstrafikken snart ble et faktum da den ble overført fra Hopsjø. I tillegg ble det etablert postkontor og telefonsentral på eiendommen, samt skysstasjon. 

Tidlig på 1920-tallet fikk firmaet betalingsproblemer, og eierens bror, grosserer Johan Martin Melandsø i Trondheim, gikk inn med midler for å berge driften. Han overtok handelsstedet ved skjøte av 1941. Firmanavnet het fra da Hitra Handelsforening A/S. Hans var sluttet i bedriften, og bestyrer på dette tidspunkt var Johans svoger, O. C. Olsen, som kom utover til Hitra fra Trondheim og drev butikken ved Melandsjø kai til han gikk av med pensjon på slutten av 1940-tallet. Idar Melandsø arvet handelsstedet etter sin far, og fortsatte handelen en tid uten særlig hell, og det ble ganske snart kroken på døra. Båtanløpene til Melandsjø fortsatte ennå noen år til et stykke ut i 1960-årene.

Grunnleggeren av handelsstedet, Hans Olsen Melandsø, begynte etter at han sluttet med butikken som drosjesjåfør i tillegg til at han drev småbruket sitt som hørte til gammelstua på Melandsjø. Hans var muligens eier av Hitras første bil, i alle fall øyas første drosjebil.

I 1952, etter at butikkdriften nede ved kaia hadde hatt et opphold, startet Esten Melandsø, sammen med sin onkel Arne Hoff (gift med søsteren til Estens mor) Hitra Handel AS. Esten hadde startet sin karriere i Meland Samvirkelags gamle bygg som handelsbetjent. Det nystartede firmaet leide nå butikklokalene på «Nevete» som tidligere hadde tilhørt Johan Martin Melandsø. Esten trakk seg imidlertid ut av firmaet etter noen få år og flyttet til Trondheim, mens Hoff fortsatte butikkdriften og drev sammen med kona, Bjørg.

Søndag 24. juli 1961 oppsto det brann i butikklokalet. Hoff var ikke til stede, men Harald Meland (g. m. Ingrid Melandsø) som nå hadde kjøpt bygningene, bodde i et hus like i nærheten til butikken. Han gjorde hva han kunne og fikk reddet ut noe småtteri, men hverken butikklokalet, inventar eller boligen kunne reddes, og alt brant ned til grunnen.

Arne Hoff gikk snart i gang med bygging av ny butikk ca 100 hundre meter lenger østover, like inntil hovedveien. Her holdt han det gående til oppnådd pensjonsalder.

Etter hvert tok Hamarvik samvirkelag over dette stedet og drev butikken i sin regi til ca. 2008 da de bestemte seg for å legge ned driften på grunn av for lav inntjening. Det ble da startet et andelslag hvor andelseierne i begynnelsen selv sto for driften av butikken. Butikken eksisterer ennå i dag (2015), men nå i en mer tradisjonell driftsform.

Fra 1930 drev Meland Samvirkelag sin forretning på Melandsjø. Firmaet ble tuftet på restene av Meland & Strømfjord samvirkelag sitt konkursbo som hadde hatt tilhold i de gamle bygningene som lå ca en kilometer øst for Hopsjø, nede ved sjøen like nord for boligen til MP Asmundvaag, (senere Reidar og Torill Enebo), som ble oppført i 1928. Meland Samvirkelag kjøpte konkursboet inkl. butikklokalet med stallbygning og brygge på leiet eiendom gnr. 22 bnr. 17. I 1933 het bestyreren Konrad Sørmeland. John Ovadal huskes som muligens den siste bestyrer.

Samvirkelaget fant etter hvert ut at de skulle investere i nye og større lokaler, og i 1956 bygde Hitra samvirkelag, som navnet var nå, sin nye filial (gnr. 22, bnr. 61) som lå helt inntil hovedveien like ved veikrysset i sentrum av Melandsjø. Postkontoret ble flyttet dit og fikk tilhold i et tilbygg til butikken. Poststyrer ble Toril Enebo.

Samvirkelaget hadde flere bestyrere i de årene de hadde tilhold i sitt nybygg, nevnes kan Alv Veglo og Garli sist på 50-tallet. Den siste bestyrer ved Samvirkelaget var Martin Eide fra Ansnes. Han ble ansatt rundt 1960 og var sjef til Samvirkelaget styre fant det for godt å legge ned driften på Melandsjø på slutten av 60-årene.

Hitra Samvirkelag solgte da eiendommen til Martin Eide som startet sitt eget selskap i de samme lokalene i 1970, og sammen med kona Reidun drev han assortert landhandel fram til de pensjonerte seg i 1995.

På 1960-tallet var det også en manufaktur/konfeksjons-forretning på Melandsjø. Denne ble etablert og drevet av Elsa og Ingmund Jenssen, og hadde tilhold i herredshuset, i den nordvestre enden av bygget.

 

Hitterslekt ønsker opplysninger om feil og mangler i denne framstillingen.


Kilder:

Esten Melandsø, Trondheim

Sigbjørn Nyhus, Rennebu

Digitalarkivet,

Norges Bebyggelse, Sør-Tr.lag nordre del

Andre muntlige overleveringer